Vaskulárna medicína 1/2021

Genetické pozadie a manažment pacientov s vrodeným defektom FXIII – vlastné skúsenosti

MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MBA, RNDr. Jana Žolková, PhD., doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD., prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

Úvod: Vrodený deficit faktora XIII (FXIII) je zriedkavé ochorenie s variabilným sklonom ku krvácaniu. Typické krvácanie z pupočníka sa objavuje u 80 – 90 % novorodencov s ťažkým deficitom FXIII. Výskyt intrakraniálneho krvácania je častejší ako pri iných vrodených krvácavých ochoreniach. Ďalšími klinickými príznakmi sú oneskorené hojenie rán, recidivujúce spontánne potraty a krvácanie v gravidite a pri pôrode. Prípad: Opisujeme prípad dvoch súrodencov s vrodeným deficitom FXIII. Obe deti mali krvácanie z pupočníka vo veku 7 dní a pri traumách vyžadovali podanie transfúzie erytrocytov a čerstvo zmrazenej plazmy. Genetickým sekvenovaním boli identifikované dve mutácie v géne F13, každý z rodičov je heterozygot pre jednu mutáciu v géne F13A1 pre podjednotku FXIII-A. Vzhľadom na autozomálne recesívny typ dedičnosti sú rodičia asymptomatickí a obe deti sú zmiešaní heterozygoti. Predpokladáme, že prítomnosť oboch mutácií v heterozygotnej forme má kumulatívny efekt na výskyt krvácavých prejavov u detí. Záver: Diagnóza deficitu FXIII je založená na vyšetrení aktivity FXIII a imunologickom stanovení antigénov podjednotiek FXIII-A a FXIII-B, pretože výsledky základného hemostazeologického vyšetrenia bývajú v norme. Jednoduchým skríningovým testom pre deficit FXIII je test rozpustnosti krvného koagula, genetickým vyšetrením je možné identifikovať prítomnosť kauzálnych mutácií génu F13.

Kľúčové slová: deficit faktora XIII, zriedkavé krvácavé ochorenie, genotypizácia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Genetic background and management in patients with factor XIII deficiency – our experience

Purpose: Congenital factor XIII deficiency is a rare disease. Generally, FXIII-deficient patients have variable bleeding tendency, from mild to severe. Bleeding from the umbilical cord stump occurs in 80-90% of newborns with severe factor XIII deficiency and is considered a diagnostic feature of the disorder. Intracranial bleeding is more frequent in factor XIII deficiency than in other inherited coagulation disorder. Delayed wound healing, reccurent spontaneous abortions and bleeding associated with delivery are observed. Case: We described 2 siblings with congenital deficiency of factor XIII. They had bled from the umbilical site during the first week of life. Some traumas required transfusion of red cell concentrate and fresh frozen plasma. We identified 2 mutations in F13 gene, each parent was identified to be heterozygous for one of these variants in F13A1 gene. Due to autosomal recessive type of inheritance, the parents are without bleeding symptoms. Affected children are compound heterozygous for both identified variants. We suppose accumulative effect of these variants. Conclusion: Diagnosis is based on quantitative FXIII activity measurement and antigen assays. Common clotting assays are in the range of reference values. The clot solubility test may also be used as screening test. Molecular testing can idetify the causal mutations of FXIII deficiency.

Keywords: factor XIII deficiency, rare bleeding disorder, genotyping