Vaskulárna medicína 2/2022

Faktory asociované s perzistentným endoleakom II. typu po endovaskulárnej liečbe aneuryzmy abdominálnej aorty

MUDr. Martin Koščo, MUDr. Matej Moščovič, MUDr. Viera Habalová, MUDr. Jozef Židzik, MUDr. Zuzana Tormová, MUDr. Viktor Kožár, MUDr. Veronika Pavlíková, Doc. MUDr. Mária Rašiová, PhD.

Pozadie štúdie: Endoleak II. typu (EII) je najčastejšie sa vyskytujúcou komplikáciou endovaskulárnej liečby aneuryzmy abdominálnej aorty (EVAR). Cieľom štúdie bolo vyhodnotiť asociáciu medzi neanatomickými faktormi vrátane polymorfizmov asociovaných s aneuryzmou abdominálnej aorty (AAA) a perzistentným EII. Pacienti a metódy: Retrospektívne bolo sledovaných 210 pacientov liečených EVAR-om v období od januára 2010 do decembra 2018. Perzistentný EII bol definovaný ako endoleak trvajúci dlhšie ako 6 mesiacov zahŕňajúci aj EII diagnostikovaný po 6 a viac mesiacoch (6 – 36 mesiacov) po EVAR-e. V multivariantnej analýze boli korekcie realizované na vek, artériovú hypertenziu, diabetes mellitus, dyslipidémiu, pohlavie a fajčenie. Výsledky: Do štúdie bolo zaradených 178 pacientov priemerného veku 72,4 ± 7,60 roku. Perzistentný EII sa vyskytoval u 27,5 % pacientov (n = 49). Liečba blokátorom kalciového kanála bola v multivariantnej analýze spojená s 2,11-násobne vyšším rizikom perzistentného EII (OR 2,11; 95 % CI 1,05 – 4,25; p = 0,037). U pacientov liečených antikoagulačnou terapiou bol dokumentovaný trend k vyššiemu riziku perzistentného EII. Asociácia medzi perzistentným EII a sledovanými polymorfizmami alebo inými analyzovanými faktormi nebola potvrdená. Záver: Pacienti liečení blokátorom kalciového kanála mali dvojnásobne vyššie riziko perzistentného EII v porovnaní s pacientmi bez liečby blokátorom kalciového kanála.

Kľúčové slová: endoleak II. typu, blokátory kalciového kanála, aneuryzma abdominálnej aorty, endovaskulárna liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The factors associated with persistent type II endoleak after endovascular abdominal aortic aneurysm repair

Backround: Type II endoleaks are the most common complication occuring after endovascular abdominal aortic aneurysm repair (EVAR). The aim of our study was to evaluate the association between non-anatomical factors including polymorphisms associated with abdominal aortic aneurysm (AAA) and persistent type II endoleak. Patients and methods: The cohort comprises of 210 patients undergoing EVAR between January, 2010 and December, 2018. A persistent type II endoleak was defined as any type II endoleak lasting longer than six months and included also a type II endoleak diagnosed after six months or more post-EVAR confirmed with CT-angiography. The adjustments included age, hypertension, diabetes mellitus, dyslipidaemia, sex, smoking in multivariate analysis. Results: After exclusion, 178 pacients with mean age 72.4±7.60 years remained for analysis. Treatment with calcium channel blockers increased risk of persistent type II endoleak 2.11-times in multivariate analysis (OR 2.11; 95% CI 1.05–4.25; p=0.037). There was a trend observed between anticoagulation treatment and persistent type II endoleak. No association between persistent type II endoleak and selected polymorphisms associated with AAA or other observed factors was found. Conclusion: Risk of persistent type II endoleak was more than doubled in patients taking calcium channel blockers compared to patients without calcium channel blocker treatment.

Keywords: type II endoleak, calcium channel blockers, abdominal aortic aneurysm, endovascular treatment