Vaskulárna medicína 2/2022

Endovaskulárne riešenie aortoiliakálnej oklúzie

MUDr. Ľubomír Špak, MPH, MUDr. Miroslav Macej, MUDr. Marek Dorušinec, MPH

Úvod: Pokročilé a rozsiahle štádiá ischemickej choroby dolných končatín postihujú často polymorbídnych pacientov, u ktorých zvyšujú riziko predpokladaného operačného riešenia. Prípad: Prezentujeme prípad 72-ročného, polymorbídneho muža s kritickou končatinovou ischémiou s vysokým perioperačným rizikom, riešeného endovaskulárne aj napriek anatomicky nevhodnému nálezu. Záver: I u pacienta s rozsiahlym postihnutím aortoiliackeho riešenia je potrebné invazívne vyšetrenie, pri ktorom je možné vykonať pokus o endovaskulárnu liečbu. Podľa názoru autorov benefit uvedeného postupu prevažuje riziko otvorenej operácie i konzervatívnej liečby, ktorá by veľmi pravdepodobne viedla k amputácii končatiny.

Kľúčové slová: aortoiliakálna oklúzia, endovaskulárna liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Endovascular management of aortoiliac occlusion

Purpose: Advanced and extensive stages of ischemic disease of the lower limbs often affect polymorbid patients, which increase the risk of an anticipated surgical solution. Case: A 73-year-old man presented chronic limb-threatening ischemia due to infrarenal aortoiliac occlusion. Although the lesion’s anatomic configuration would ideally require surgical revascularization, the patient was not eligible for bypass, therefore, endovascular recanalization was planned. Conslusion: Even in a patient with extensive involvement of the aotoiliac vessels, an invasive examination is necessary, during which an attempt at endovascular treatment can be made. In the opinion of the authors, the benefit of the mentioned procedure outweighs the risk of open surgery and conservative treatment, which would very likely lead to limb amputation.

Keywords: aortoiliac occlusion, endovascular therapy