Vaskulárna medicína 2/2020

Endovaskulárna terapia akútnych aortálnych syndrómov

MUDr. Samuel Hadvig, MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE, MUDr. Tibor Balázs, MUDr. Peter Drobný, MUDr. Juraj Mikuláš, CSc., MUDr. Silvia Kissová, MUDr. Ernest Marton, MUDr. Tatiana Banášová, MUDr. Peter Michalka PhD.

Akútne aortálne syndrómy (AAS) sú skupinou aortálnych ochorení s variabilným klinickým obrazom a život ohrozujúcimi komplikáciami. V rámci diagnostiky sa pomerne často stretávame s prelínaním jednotlivých patológií. Až na traumatické lézie prakticky vždy vznikajú ako následok neliečenej alebo zle korigovanej arteriálnej hypertenzie a aterosklerotického postihnutia aorty. Vzhľadom na život ohrozujúci stav s možnosťou ruptúry aorty je nutné u jednotlivých pacientov hneď po stanovení diagnózy akútneho aortálneho syndrómu zvoliť správny terapeutický postup. Článok prináša prehľad akútnych aortálnych syndrómov, možnosti ich liečby, sumarizuje súčasné prístupy na indikácie so zreteľom na identifikáciu správnych kandidátov endovaskulárnej liečby s dôrazom na hlavnú úlohu zobrazovacích modalít (CT a jej navigačná EVAR fúzia). Taktiež nezabúda na komplexnosť multidisciplinárneho tímu, ako aj materiálno-technického zabezpečenia pracoviska, ktoré sú rozhodujúce pre rýchlu a správnu diagnostiku lézií aorty so zreteľom na dosiahnutie optimálneho liečebného efektu.

Kľúčové slová: akútny aortálny syndróm, stentgraft, perkutánna endovaskulárna liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Endovascular therapy of acute aortic syndromes

Acute aortic syndromes are a group of aortic diseases with a variable clinical picture and life-threatening complications. As part of diagnostics, we also quite often encounter the intertwining of individual pathologies. With the exception of traumatic lesions, they almost always occur as a result of untreated or poorly corrected arterial hypertension and atherosclerotic aortic involvement. Due to the life-threatening condition with the possibility of aortic rupture, it is necessary to choose the right therapeutic procedure in individual patients immediately after the diagnosis of acute aortic syndrome. The article provides an overview of acute aortic syndromes, treatment options, summarizes current approaches to indications with regard to identifying the right candidates for endovascular treatment with emphasis on the main role of imaging modalities (CT and its navigational EVAR fusion), complexity of multidisciplinary team as well as material and technical support. workplaces that are crucial for the rapid and correct diagnosis of aortic lesions with a view to achieving the optimal therapeutic effect.

Keywords: acute aortic syndrome, stengraft, percutaneous endovascular therapy