Vaskulárna medicína 1-2/2012

Endotelová funkcia v experimentálnej hypertenzii

RNDr. Angelika Púzserová, PhD., RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.

Endotel je bunková monovrstva, ktorá predstavuje dynamický orgán vystielajúci luminálny povrch každej cievy, formujúc tak fyzikálnu a metabolickú bariéru. Do centra pozornosti v kardiovaskulárnom výskume sa dostal endotel už pred vyše 30 rokmi. Zníženie produkcie a biologickej dostupnosti endotelom uvoľňovaných relaxačných faktorov v cievnom systéme môže mať za následok vznik hypertenzie, avšak bunkové mechanizmy, podieľajúce sa na vývoji endotelovej dysfunkcie v hypertenzii, nie sú doteraz celkom známe. Nejednoznačný je aj vplyv hypertenzie na funkciu endotelu a navyše chýbajú údaje o endotelovej funkcii v hraničnej hypertenzii. Cieľom predloženej práce je podať literárny prehľad z oblasti výskumu endotelovej funkcie hypertenzných experimentálnych zvierat a ukázať niektoré vlastné výsledky z in vitro pokusov.

Kľúčové slová: endotel, oxid dusnatý, endotelová dysfunkcia, spontánne hypertenzný potkan, hranične hypertenzný potkan.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Endothelial function in experimental hypertension

Endothelium is cellular monolayer that represents the dynamic organ, which covers the luminal surface of the each blood vessel and thus forms a physical and metabolic barrier. For more than three decades the cardiovascular research has been focused on the endothelium and its function. Reduced production and bioavailability of endothelium-derived relaxing factors in the vascular system may results in hypertension, but the cellular mechanisms involved in the development of endothelial dysfunction in hypertension are not yet completely understood. Additionally, the effect of hypertension on endothelial function is still ambiguous. Moreover, there is a lack of data on endothelial function in borderline hypertension. Thus, the aim of this paper was to review studies available on the endothelial function in the hypertensive experimental animals as well as to show some of our recent results from in vitro experiments.

Keywords: endothelium, nitric oxide, endothelial dysfunction, spontaneously hypertensive rat, borderline hypertensive rat.