Vaskulárna medicína 2/2022

Durálna arteriovenózna fistula ako príčina reverzibilného dementného syndrómu – neuroembolizačná liečba

MUDr. Eva Unčovská, MUDr. Zuzana Čarnická, PhD., MUDr. Samuel Hadvig, MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE

Úvod: Pojem demencia pochádza z latinského „de mentia“, čo znamená „odchádzajúci duchom“. Označuje duševnú chorobu, ktorá je charakterizovaná zväčša neliečiteľným progresívnym úbytkom kognitívnych funkcií. Etiológia demencií je rozmanitá, ale vždy je spôsobená organickými príčinami. Durálna arteriovenózna fistula (DAVF) predstavuje zriedkavú potenciálne liečiteľnú príčinu demencie. Opis prípadu: V nami referovanej kazuistike opisujeme prípad pacientky s niekoľkomesačným rozvojom ťažkostí nesprávne vyhodnotených a liečených ako dementný a Parkinsonský syndróm pri neurodegeneratívnom ochorení CNS. Po diagnostikovaní a úspešnom endovaskulárnom ošetrení durálnej fistuly embolizačným činidlom došlo k vymiznutiu symptómov a úplnej úprave stavu pacientky bez potreby ďalšej liečby. Príčinou demencie bola dekompenzovaná durálna fistula spôsobujúca sťaženú venóznu drenáž.z kortikálnych vén. Záver: Durálna fistula má rôzne prejavy, môže imitovať iné diagnózy, preto rozpoznanie príznakov, včasná diagnostika a liečba sú kľúčové v snahe minimalizovať trvalé následky pacienta.

Kľúčové slová: durálna arteriovenózna fistula, demencia, venózna drenáž, embolizácia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Dural arteriovenous fistula as a cause of reversible dementia syndrome – neuroembolization therapy

Purpose: The term dementia comes from the Latin „de mentia“, which means „departing in spirit“. It refers to a mental illness characterized by a mostly incurable progressive decline in cognitive functions. The etiology of dementias is diverse. Dementia is always caused by organic factors. Dural arteriovenous fistula (DAVF) represents one of the few potentially curable and reversible causes of dementia syndrome. Case report: In the presented case report of a patient with the development of dementia and Parkinson’s syndrome incorrectly evaluated and treated as neurodegenerative disease of central nervous system (CNS). After the diagnosis of DAVF and successful endovascular treatment with an embolization agent, the symptoms disappeared and the patient‘s condition completely improved, without the need for further treatment. Dementia was caused by a decompensated dural fistula with difficult venous drainage from cortical veins. Conclusion: Dural fistula has various manifestations, it can mimic other diagnoses, therefore early diagnosis and treatment are crucial to better outcomes.

Keywords: dural arteriovenos fistula, dementia, venos drainage, embolisation