Vaskulárna medicína 1/2017

Dokáže edukácia obyvateľstva znížiť výskyt kŕčových žíl a ich komplikácií na Slovensku?

Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD.

Kŕčové žily predstavujú jedno z najčastejších ochorení, ktoré postupne progreduje do chronickej žilovej insuficiencie. Kvalita života pacientov trpiacich na chronické žilové ochorenie je znížená. Napriek vysokému výskytu chronického žilového ochorenia sa s liečbou choroby často začína neskoro. Jednou z príčin je nedostatočná edukácia a informovanosť laickej verejnosti. V práci sa poukazuje na dôle-žitosť edukácie v ambulanciách špecialistov (angiológov a cievnych chirurgov) a všeobecných lekárov. Okrem edukácie pacientov a tým aj sekundárnej prevencie je však veľmi dôležitá aj primárna prevencia a celoplošná edukácia obyvateľstva. Takáto rozsiahla edukácia sa na Slovensku uskutočňuje od r. 2013 vďaka projektu Dni zdravých žíl.

Kľúčové slová: kŕčové žily, výskyt, edukácia obyvateľstva

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Could the education of the population decrease the prevalence of varicose veins and their complications in Slovak republic?

Varicose veins are one of the most common diseases, which gradually progress to chronic venous insufficiency. The patients´ quality of life suffering from chronic venous disease is decreased. Inspite of the high prevalence of chronic venous disease the treatment of the disease starts lately. One of the reasons is insufficient education and information of the lay general public. In this work importance of education is emphasized in the out-patients departments of specialist (angiologists and vascular surgeons) and general practioners. Apart from the education of the patients and thus secondary prevention of the disease very important is also primary prevention and education of the whole population. Since 2013 the project Health veins days has enabled such an extensive education of population in Slovak republic.

Keywords: varicose veins, occurrence, education of the population