Vaskulárna medicína 1/2013

Členkové tlaky a chronické ochorenie obličiek

MUDr. Magdaléna Nagyová, prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.

Pacienti s chronickým ochorením obličiek majú zvýšené riziko kardiovaskulárnej morbidity ako i mortality v porovnaní s bežnou populáciou. Toto riziko niekoľko násobne prevyšuje samotnú progresiu chronického ochorenia obličiek do terminálneho štádia. Infarkt myokardu, náhla cievna mozgová príhoda ako i ostatné srdcovo-cievne ochorenia sú výsledkom dlhodobej expozície širokej palety rizikových faktorov. V súčasnej dobe máme k dispozícii neinvazívnu, lacnú a dostupnú metódu, ktorou môžeme stanoviť výsledok pôsobenia týchto faktorov, členkovo-brachiálny index. Ide o nepriamy ukazovateľ generalizovaného aterosklerotického postihnutia nielen koronárneho, mozgového ale aj renálneho riečiska, ktorý súčasne dokáže predikovať kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu tejto skupiny pacientov a zároveň je aj prognostickým faktorom.

Kľúčové slová: chronické ochorenie obličiek, kardiovaskulárna morbidita a mortalita, členkovo-brachiálny index

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Ankle-brachial index and chronic kidney disease

Patients with chronic kidney disease are at greater risk of cardiovascular disease and death compared with common population. This risk is several folds higher than progression of chronic kidney disease into the end stage. Although clinical cardiovascular outcomes, such as heart attack, stroke, result from prolonged exposure to an ever-growing array of risk factors. Nowadays is available a cheap, non-invasive method to assess the cumulative effect of these exposures, ankle brachial index. It is an indirect marker of atherosclerotic damage of coronal,cerebral and renal arteries, which predicts cardiovascular morbidity and mortality of these patients, and is also a prognostic marker.

Keywords: chronic kidney disease, cardiovascular morbidity and mortality, ankle-brachial index