Vaskulárna medicína 4/2010

Cievne choroby pečene – aktuálne odporúčania

doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.

Zhrnutie aktuálnych odporúčaní pre diagnostiku, manažment a liečbu cievnych chorôb pečene podľa platného Európskeho konsenzu o portálnej hypertenzii (Baveno IV/V, 2005/2010) a odporúčaní AASLD (2009). Akceptácia a praktická aplikácia odporúčaných postupov umožní skvalitnenie diagnostického a liečebného manažmentu pacientov a zlepšenie ich prognostických vyhliadok.

Kľúčové slová: odporúčania, trombóza portálnej vény, extrahepatálna obštrukcia portálnej vény, Buddov-Chiariho syndróm, rizikové faktory.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Vascular disorders of the liver – actual recommendations

Summary of actual recommendations for diagnosis, management and treatment of vascular disorders of the liver according to the European consensus of portal hypertension (Baveno IV/V, 2005/2010) and Recommendations of AASLD (2009). Acceptation and practical applications of guidelines will increase the quality of diagnostic and therapeutic management of patients and will improve their prognosis.

Keywords: recommendations, thrombosis of portal vein, extrahepatic portal vein obstruction, Budd-Chiari syndrome, risk factors.