Vaskulárna medicína 2/2021

Centrálne venózne stenózy u hemodialyzovaných pacientov

MUDr. Matej Zanovit, MUDr. Roman Necpal, PhD., MUDr. Július Janek, PhD., MUDr. Radoslav Kminiak, PhD., MUDr. Marek Rusňák

Centrálne žilové stenózy a oklúzie patria pomerne k častým nálezom u hemodialyzovaných pacientov. Najčastejšie vznikajú ako následok používania centrálnych žilových katétrov (CŽK). Vo väčšine prípadov sú asymptomatické a demaskujú sa až po vytvorení artério-venóznej fistuly (AVF), resp. artério-venózneho graftu (AVG) na ipsilaterálnej končatine. Diagnostika je pomerne jednoduchá. Je založená na anamnéze a klinickom obraze. Pri asymptomatickom alebo oligosymptomatickom priebehu sa preferuje konzervatívny postup. Pri zhoršovaní symptómov je indikovaná liečba. Metódou voľby je endovaskulárna liečba. Chirurgická liečba je indikovaná až v prípade zlyhania endovaskulárnej liečby.

Kľúčové slová: centrálna žilová stenóza, hemodialyzačný prístup, venózna hypertenzia, veno-venózny bypass

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Central venous stenoses in hemodialysis patients

Central venous stenoses and occlusions are relatively common findings in hemodialysis patients. They most often arise as a result of the use of central venous catheters. In most cases, they are asymptomatic and unmask only after the formation of AVF or AVG on the ipsilateral limb. Diagnosis is relatively simple. It is based on the anamnesis and the clinical picture. In the case of an asymptomatic or oligosymptomatic course, a conservative approach is preferred. Treatment is indicated if symptoms worsen. The method of choice is endovascular treatment. Surgical treatment is indicated only in case of failure of endovascular treatment.

Keywords: central venous stenosis, vascular access for hemodialysis, venous hypertension, veno-venous bypass