Vaskulárna medicína 3/2011

Bunková liečba u pacientov s kritickou končatinovou ischémiou

MUDr. Andrej Klepanec, MUDr. Juraj Maďarič, PhD.

Transplantácia kmeňových buniek u pacientov s kritickou končatinovou ischémiou je experimentálnou liečebnou metódou. Výsledky dosiaľ realizovaných preklinických a viacerých menších klinických štúdií preukázali bezpečnosť a efektivitu ich použitia pri indukcii terapeutickej angiogenézy. Hlavnými parametrami hodnotiacimi klinický benefit sú predovšetkým záchrana končatiny, zlepšenie hojenia rany, redukcia bolesti, alebo hodnoty transkutánneho tlaku kyslíka (tcpO2), či členkovo-ramenného indexu, ako parametrov končatinovej perfúzie. Na veľa nezodpovedaných otázok spojených s terapeutickou angiogenézou sa pokúša zodpovedať celosvetovo prebiehajúci intenzívny výskum, dotýkajúci sa predovšetkým jej mechanizmu, ale aj optimálneho typu použitých buniek, ich zdroja a dávkovania, spôsobu ich izolácie a podania, či úlohy rastových faktorov a cytokínov v mechanizme neoangiogenézy.

Kľúčové slová: kmeňové bunky, kritická končatinová ischémia, ateroskleróza, angiogenéza

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cell therapy in patients with critical limb ischemia

Transplantation of stem cells in patients with critical limb ischemia is the experimental therapeutic modality. The results of preclinical and small clinical studies demonstrated safety and efficacy of stem cell therapy in therapeutical angiogenesis. The main reported parameters of clinical benefit are mainly limb salvage, improvement of wound healing, the pain reduction, or transcutaneous oxygen pressure (tcpO2), and the ankle-brachial index, as parameters of limb perfusion. A lot of unresolved questions are the topic of the ongoing intensive worldwide research, mainly the dominant mechanism of therapeutical angiogenesis, but also the optimal cells type, source and dosage of cells, the isolation method, the application route, or the role of growth factors and cytokines in neoangiogenesis.

Keywords: stem cells, critical limb ischemia, atherosclerosis, angiogenesis