Vaskulárna medicína 2/2020

Buněčná terapie v léčbě periferního arteriálního onemocnění

MUDr. František Jalůvka, prof. MUDr. Anton Pelikán, DrSc., MUDr. Jan Roman, doc. MUDr. Peter Ihnát, Ph.D., MBA, doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., MBA

Léčba periferního arteriálního onemocnění (PAD) je založena na zlepšení perfuze a oxygenace končetiny chirurgicky, endovaskulární intervenční léčbou nebo hybridní revaskularizací. Cílem práce je nabídnout aktuální kritický přehled poznatků a dat evidence-based medicíny na postavení buněčné terapie v léčbě PAD. Výsledky meta-analýz zaměřených na problematiku buněčné terapie v léčbě PAD dokládají signifikantně větší šanci nepodstoupit amputaci končetiny v prvním roce po aplikaci buněčné terapie. Ve srovnání se standardní konzervativní léčbou je šance na zhojení defektu ad integrum nejméně dvojnásobná. Analýza sekundárních end-pointů dostupných meta- -analýz dokumentuje zlepšení perfuzních a oxygenačních parametrů na končetině, regresi bolesti a prodloužení klaudikačního intervalu. Publikovaná data prokazují účinnost buněčné terapie s nižším rizikem amputace končetiny a větší šancí na zhojení defektů stejně jako minimální rizika spojená s tímto výkonem. I přes opatrnost při interpretaci lze považovat dosavadní výsledky za nadějné.

Kľúčové slová: periferní arteriální onemocnění, kritická končetinová ischemie, kmenové buňky, amputace

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cell therapy in the treatement of peripheral arterial disease

Treatment of peripheral arterial disease (PAD) is based on the limb perfusion and oxygenation improvement of by the surgical, endovascular or hybrid revascularization procedure. The aim of this paper is to offer an up-to-date critical review of the evidence-based medicine data on the position of cell therapy in the treatment of PAD. Compared to the standard conservative treatment, the chance of the defect healing ad integrum is at least double. According to the outcomes of available meta-analyses, cell therapy improves the perfusion and oxygenation parameters in the limb, and it is associated with the pain regression and claudicating interval prolongation. Published data demonstrate the efficacy of cell therapy by lowering the risk of limb amputation. Despite careful interpretation, the results so far can be considered very promising.

Keywords: peripheral arterial disease, critical limb ischemia, stem cells, amputation