Vaskulárna medicína 2/2021

Aneuryzma brušnej aorty s podkovovitou obličkou

MUDr. Vladimír Kovács, PhD, MHA, MPH, MUDr. Ivan Čupka, MUDr. Juraj Cseri, MUDr. Lenka Bajužíková

Aneuryzma brušnej aorty v koincidencii s podkovovitou obličkou je veľmi zriedkavé ochorenie a vyskytuje sa len u 0,12 % pacientov. Autori referujú o 75-ročnom pacientovi s náhodne zistenou asymptomatickou aneuryzmou brušnej aorty s ren arcuatus. Išlo o II. typ anomálie podľa Eisendratha s jednou nutritívnou akcesórnou renálnou tepnou. Po verifikácii arteriálneho zásobenia CT vyšetrením bola transperitoneálnym prístupom vykonaná resekcia aneuryzmy s aorto-biiliakálnym bypassom a s reimplantáciou akcesórnej renálnej tepny do tela graftu. Teplá ischémia trvala menej ako 30 minút. Pooperačný priebeh bol priaznivý, renálne parametre v norme, pacient bol na siedmy deň bez výrazných ťažkostí prepustený do ambulantnej starostlivosti.

Kľúčové slová: brušná aorta, aneuryzma, podkovovitá oblička

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Abdominal aortic aneurysm with horseshoe kidney

The co-existence of abdominal aortic aneurysm (AAA) and horseshoe kidney is a very rare condition, occurring only in 0.12% of patients. The authors report an unusual case of a 75-year-old male patient with an accidentally detected asymptomatic aortic abdominal aneurysm with horseshoe kidney. It was presented as a II. type of anomalies by Eisendrath with one nutritive accessory renal artery. After verification of the arterial supply by CT examination, resection of the aneurysm with an aortobiiliac bypass and reimplantation of the accessory renal artery into the graft body was performed by a transperitoneal approach. Warm ischemia lasted less than 30 minutes. The postoperative course was favourable, renal parameters were normal, the patient was discharged to outpatient care on the seventh day without significant difficulties.

Keywords: abdominal aortic, aneurysm, horseshoe kidney