Vaskulárna medicína 2/2022

Akútna embolizácia gigantickej splenickej pseudoaneuryzmy ako príčiny masívnej hematemézy – kazuistika

MUDr. Tatiana Banášová, MUDr. Tibor Balázs, MUDr. Samuel Hadvig, MUDr. Ernest Marton, MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRCE

Úvod: Výskyt aneuryziem viscerálnych tepien je vzácny, pričom výskyt pseudoaneuryziem (PSA) je ešte zriedkavejší. Ich prítomnosť sa najčastejšie spája s akútnou alebo chronickou pankreatitídou, traumou vrátane iatrogénnych príčin a môžu sa vyskytnúť aj ako komplikácia vredovej choroby gastroduodena. Najčastejším klinickým prejavom je krvácanie do gastrointestinálneho traktu, ktoré môže vyústiť až do hemodynamickej instability. Neliečená pseudoaneuryzma je život ohrozujúci stav. Opis prípadu: V uvedenej kazuistike popisujeme prípad 35-ročného pacienta po opakovaných pankreatitídach, s krvácaním do gastrointestinálneho traktu a následným nálezom gigantickej pseudoaneuryzmy splenickej (lienálnej) artérie (PASA). U pacienta bola realizovaná úspešná embolizácia PASA s vyradením pseudoaneuryzmy z cirkulácie.

Kľúčové slová: pseudoaneuryzma splenickej (lienálnej) artérie, hemateméza, embolizácia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acute embolisation of giant splenic artery pseudoaneurysm rupture causing massive hematemesis – case study

Purpose: The incidence of visceral aneurysms is very rare, whereas the occurence of pseudoaneurysms represents much more rarer clinical situations. Splenic artery pseudoaneurysm is most commonly connected with acute or chronic pancreatitis, trauma including iatrogennic causes and it can also arise as the complication of peptic ulcer disease. Bleeding into the gastrointestinal tract is the moct common and most serious comlication of the disease which can lead to haemodynamic instability. Untreated pseudoaneurysm is life-threatening state. Case report: Our case report describes 35-year-old patient with history of repeatedly pancreatitis and gastrointestinal bleeding in whom splenic artery pseudoaneurysm (SAP) was detected. Embolisation of SAP with subsequent exclusion of pseudoaneurysm from circulation represented the fist choice treatment option.

Keywords: splenic artery pseudoaneurysm, haemathemesis, embolisation of aneurysm