Vaskulárna medicína 2/2022

Akútna disekcia karotickej tepny ako príčina ischemickej CMP – komplexná endovaskulárna liečba

MUDr. Juraj Mikuláš, MUDr. Samuel Hadvig, MUDr. Martin Kucharík, MUDr. Peter Michalka, PhD. , MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE

Disekcia vnútornej karotickej tepny v jej extrakraniálnom priebehu je signifikantnou príčinou cievnej mozgovej príhody v akomkoľvek veku, no je jednou z najčastejších príčin (25 % - 30 %) ischemickej cievnej mozgovej príhody u mladých pacientov do 45 rokov (1). Pacienti so symptomatickou disekciou a embolizáciou do intrakraniálneho riečiska vyžadujú komplexnú farmakologickú a endovaskulárnu liečbu v centrách venujúcich sa liečbe NCMP. Práca opisuje kazuistiku mladého pacienta s akútnou disekciou arteria carotis interna a embolizáciou do arteria cerebri media, ktorá bola endovaskulárne ošetrená mechanickou trombektómiou a rekonštrukciou extrakraniálnej arteria carotis interna.

Kľúčové slová: disekcia karotickej tepny, intramurálny hematóm, cievna mozgová príhoda, endovaskulárna liečba cievnej mozgovej príhody

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acute internal carotid artery dissection as a cause of ischemic stroke – comprehensive endovascular treatment

Internal carotid artery dissection is a significant cause of ischemic stroke in all age groups, but is one of the most common causes of ischemic stroke in young patients untill the age of 45 years. Patients with symtomatic carotid artery dissection and intracranial embolisation require a comprehensive pharmacological and endovascular treatment in specialised centres. This case report presents a young patient with acute internal carotid artery dissection and embolisation to middle cerebral artery, which was treated by mechanical thrombectomy and reconstruction of dissected internal carotid artery.

Keywords: internal carotid artery dissection, intramural haematoma, ischemic stroke, endovascular treatment of ischemic stroke