Urologie pro praxi 4/2007

ŽIVOTOSPRÁVA PACIENTA S CHRONICKOU RENÁLNOU INSUFICIENCIOU ZARADENÉHO DO DIALYZAČNÉHO PROGRAMU

doc. PhDr. Ivica Gulášová, PhD.

Zmena životosprávy u pacienta s chronickou renálnou insuficienciou, ktorý je zaradený do dialyzačného programu, si vyžaduje dôslednú a dôraznú bilanciu doterajších životných návykov takmer vo všetkých oblastiach života pacienta. Autorka analyzuje a popisuje úlohy sestry v príprave pacienta na dialýzu. Pozornosť venuje diétnym zmenám a obmedzeniam vzhľadom na progresiu ochorenia pacienta. Uvádza základné informácie, ktoré by mala sestra v edukačnom procese poskytnúť pacientovi ohľadne príjmu tekutín, draslíka, fosforu, vápnika, železa, bielkovín a vitamínov. V závere príspevku poukazuje na dôležitosť vyváženia medzi príjmom a výdajom energie u pacienta.

Kľúčové slová: životospráva, edukácia, komunikácia, dialyzačný program, príjem tekutín, príjem energie, diéta

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť