Urologie pro praxi 1/2023

Synchronní nádorové postižení adenokarcinomem prostaty a rekta

MUDr. Pavel Škrobánek

Karcinom prostaty patří k vůbec nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním mužů v České republice. Podobně se dá hovořit o karcinomu rekta, jehož incidence v ČR je v mezinárodním srovnání na předních příčkách, není proto až takovou raritou, když dojde k současnému (synchronnímu) výskytu obou malignit u jednoho pacienta. Problémem této tématiky zůstává zejména absence standardizovaných postupů či guidelines odborných společností, pramenící z nedostatečného vzorku této specifické populace, která by byla podkladem pro kvalitní klinické studie. Blízký anatomický vztah obou struktur s sebou nese řadu úskalí, ale i potencionálních příležitostí, které lze při léčbě synchronního postižení využít. Léčba by měla probíhat ideálně v multioborové spolupráci s onkology, urology a chirurgy a vždy zohledňovat aktuální konfiguraci obou malignit i stav a přání pacienta.

Kľúčové slová: duplicita, karcinom prostaty, karcinom rekta, synchronní, chemoradioterapie.

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Urologie pro praxi. Objednať časopis

Synchronous tumor duplicity of prostate and rectum carcinoma

Prostate cancer is one of the most common malignancies in men in the Czech Republic. Similarly, we can talk about rectal cancer, the incidence of which in the Czech Republic is at the forefront of international comparison, so it is not such a rarity when there is a simultaneous (synchronous) occurrence of both malignancies in one patient. The problem of this topic remains mainly the absence of standardized procedures or guidelines of professional societies, stemming from the insufficient sample of the specific population, which would be the basis for clinical studies. The close anatomical relationship between the two structures carries a number of problems, but also potential opportunities that can be used in the treatment of synchronous tumors. Treatment should be discussed in a multidisciplinary collaboration with oncologists, urologists and surgeons and always take into account the current configuration of both malignancies and the patient‘s condition and preferences.

Keywords: duplicity, prostate cancer, synchronous, chemoradiotherapy