Urologie pro praxi 1/2008

SUPLEMENTAČNÁ LIEČBA TESTOSTERÓNOM U PACIENTOV S NÁDORMI TESTIS

prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., RNDr. Martina Ondrušová, PhD.

Zlepšenie prežívania pacientov s nádormi testis viedlo v posledných rokoch k zvýšeniu záujmu o negatívne dôsledky ochorenia na celkový organizmus. Nielen nádor sám, ale tiež jeho liečba (najmä rádioterapia alebo chemoterapia) môže vplývať na hormonálny stav pacienta. Cieľom práce je poukázať a zdôvodniť potrebu zavedenia vyšetrenia hormonálneho profilu v algoritme sledovania nielen pacientov s bilaterálnym ochorením, ale aj u pacientov s jednostranným nádorom testis.

Kľúčové slová: nádor testis, nedostatok androgénu, suplementačná liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

TESTOSTERONE SUPPLEMENTATION THERAPY IN TESTICULAR CANCER PATIENTS

Improved survival of testicular cancer patients during the last years leads to rising of interest on the adverse disease consequences of whole the organism. Not only the tumor alone, but also its treatment (mainly radiotherapy or chemotherapy) may have impact on patient‘s hormonal status. The aim of this study was to assign the claim of hormonal profile examination into algorithm of follow-up not only in patients with bilateral disease, but also in patients with unilateral testicular tumor.

Keywords: testicular cancer, androgen deficiency, supplementation therapy.