Urologie pro praxi 4/2007

SÚČASNÝ STAV DIAGNÓZY A LIEČBY BENÍGNEJ PROSTATICKEJ HYPERPLÁZIE

MUDr. Milan Blaško, MUDr. Marián Hladík, MUDr. Ján Hoffmann, MUDr. Peter Kertes

Benígna hyperplázia prostaty (BPH) je najčastejším benígnym nádorom u mužov a jej incidencia je vekovo závislá. Aj keď BPH nepatrí medzi život ohrozujúce ochorenia, jeho klinická manifestácia vo forme symptómov dolných močových ciest (tzv. LUTS – low urinary tract symptoms) znižuje kvalitu života pacientov. Klinicky stredne závažnými ťažkosťami a závažnými LUTS trpí asi 13 % mužov vo veku 40 – 49 rokov a 28 % mužov starších ako 70 rokov. Etiológia BPH nie je dokonale preskúmaná. Je ovládaná endokrinne a predpokladá sa jej multifaktoriálny pôvod. Za známe etiopatogenetické faktory podmieňujúce vznik BPH sa pokladá vek pacienta (resp. proces starnutia) pri súčastnej normálnej tvorbe testosterónu semenníkmi. Je nutná presná identifikácia ďalších faktorov progresie BPH, čím sa umožní aktívnejšie ovplyvňovať BPH a znížiť incidenciu akútnej retencie moču alebo potreby chirurgickej liečby.

Kľúčové slová: benígna prostatická hyperplázia, BPH, prostata, prostatektómia, LUTS, OAB

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA AT PRESENT

Benign prostatic hyperplazia is most common benign tumor in a man. Incidence depends on the age. Although it is not life-treatening, its clinical manifestation as lower urinary tract symptoms (LUTS) reduces the patien´s quality of life. The moderate to severe LUTS can occur among 13 % of men aged 40 – 49 years and among 28 % of those older than 70 years. Etiology of BPH is not fully explore. It depends on endocrinological system and predicts his multifactorial origin. For well-known factors which produce BPH is the age (process of aging). Production of testosteron by testes is normal. It is necessary to identify more factors of progression of BPH. It will be easier to manage BPH and decrease incidence of acute retention of urine or requirement of surgical therapy.

Keywords: benign prostatic hyperplasia, BPH, prostate, prostatectomy, LUTS, OAB.