Urologie pro praxi 5-6/2007

PRIESKUM INFORMOVANOSTI LAICKEJ VEREJNOSTI O PRÁVNYCH A ETICKÝCH ASPEKTOCH TRANSPLANTÁCIÍ OBLIČIEK

prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., doc. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., MUDr. Ján Breza

Autori približujú výsledky prieskumu zameraného na zistenie úrovne informovanosti širokej laickej verejnosti o právnych a etických aspektoch transplantácie obličiek. Pozornosť zamerali na zistenie úrovne uvedených predmetných oblastí študovanej problematiky: chápaniu pojmu transplántácia u širokej laickej verejnosti, právnemu systému pri odbere orgánov v SR, súhlasu s odberom obličiek, mozgovej smrti, súčasnej situácie v oblasti darcovstva v kategórii súhlasu: opting-in, opting-out, required request, routine salvaging (odbery ako bežná vec), postoju cirkvi na odber obličky. Ďalej vo svojom prieskume zisťovali úroveň dôvery u širokej laickej verejnosti vo vzťahu k zdravotníckym pracovníkom – lekárom ohľadne stanovenia klinickej smrti, dodržiavania právnych a etických noriem v tejto súvislosti, vo vzťahu k zdravotníctvu pri vytváraní a schvaľovaní uvedených noriem. Pozornosť venovali i psychosociálnym aspektom darcovstva ako napríklad: či by v prípade potreby prijali obličku od mŕtveho darcu, od príbuzného alebo naopak, či by boli ochotní oni sami v prípade potreby darovať obličku svojmu príbuznému. Prieskum realizovali v štyroch mestách na Slovensku: v Bratislave, v Trnave, v Trenčíne, v Liptovskom Mikuláši. Základný súbor tvorilo 500 respondentov. Hlavnou prieskumnou metódou bola dotazníková metóda. Odpovede respondentov podrobili obsahovej analýze, ktorej výsledky uvádzajú v prehľadných tabuľkách. V závere príspevku vyhodnocujú pracovné hypotézy a uvádzajú odporučenia pre klinickú prax, oblasť zdravotnej výchovy s poukázaním na rezervy v oblasti masmediálnej politiky v uvedenej problematike.

Kľúčové slová: transplantácia, darcovstvo, právne normy, základné etické princípy, informovaný súhlas, mozgová smrť, postoj cirkvi

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť