Urologie pro praxi 4/2020

Polycystické obličky v detskom veku – široké spektrum prekrývajúcich sa ochorení

RNDr. Lucia Oravcová, PhD.,, RNDr. Katarína Skalická, PhD., MUDr. Gabriela Hrčková, prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

Závažné formy polycystických obličiek so skorým nástupom v detskom veku predstavujú rozsiahlu skupinu ochorení s prekrývajúcim sa klinickým prejavom. Charakteristickým znakom sú zväčšené obličky so zníženou funkciou, ktoré môžu byť v prenatálnom období výsledkom Potterovej sekvencie. Etiológia tohto prejavu je však geneticky veľmi heterogénna a môže byť spôsobená poruchou širokej skupiny génov. Najčastejšou príčinou sú mutácie v géne PKHD1, ktoré vedú k vzniku autozómovo recesívnej formy polycystických obličiek (ARPKD). Takmer v rovnakom počte prípadov je klinický obraz prudkej formy polycystických obličiek s nástupom v detskom veku výsledkom porúch génov PKD1 alebo PKD2 asociovaných so vznikom autozómovo dominantnej formy ochorenia (ADPKD). Tieto mutácie často vznikajú de novo alebo môžu ovplyvniť obe alely a viesť k recesívnemu modelu dedičnosti. Poruchy génu DZIP1L sú pomerne novou príčinou tzv. ARPKD-like fenotypu. Včasnú a jednoznačnú diagnostiku týchto ochorení potvrdí genetické vyšetrenie. Súčasné možnosti sekvenovania novej generácie umožňujú simultánnu analýzu celej skupiny génov a predstavujú kľúčovú úlohu v rýchlej diagnostike týchto ochorení. Identifikácia kauzálneho génu je esenciálnym nástrojom na určenie správnej diagnózy a rodičovské poradenstvo.

Kľúčové slová: ARPKD, PKHD1, DZIP1L, ADPKD, ciliopatie, HNF1β/TCF2, nefronoftíza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Polycystic kidneys in childhood – a wide range of overlapping diseases

Severe forms of early-onset polycystic kidneys in children represent a large group of diseases with overlapping clinical manifestations. A characteristic feature is enlarged kidneys with reduced function, which may be the result in Potter´s sequence in the prenatal period. However, the etiology of this manifestation is genetically very heterogeneous and can be caused by a disorder of a wide range of genes. The most common are PKHD1 mutations that lead to an autosomal recessive form of polycystic kidney (ARPKD). In almost the same number of cases the clinical manifestation of a severe form of polycystic kidney with onset in childhood is the result of PKD1 or PKD2 mutations associated with an autosomal dominant disease form (ADPKD). These mutations often arise de novo or can affect both alleles and lead to a recessive model of inheritance. Mutations in DZIP1L are a relatively new cause of the so-called ARPKD-like phenotype. Early and unambiguous diagnosis of these diseases will be confirmed by genetic testing. The current possibilities of next-generation sequencing allow simultaneous analysis of whole group of genes and represent a key role in the rapid diagnosis of these diseases. Causal gene identification is an essential tool for determining the correct diagnosis and parental counseling.

Keywords: ARPKD, PKHD1, DZIP1L, ADPKD, ciliopathies, HNF1β/TCF2, nephronophthisis.