Urologie pro praxi 2/2022

(Ne)bezpečné diety u onkologicky nemocných

Mgr. Věra Andrášková, Hana Žďárská

Vlivem onkologického onemocnění dochází ke změnám metabolismu živin, jejich využití v organismu a mění se požadavky na pokrytí nutriční potřeby. Přirozeným důsledkem je zvýšení nároku na složení jídelníčku a výběr potravin jako primárního zdroje živin. Pacienti a jejich rodiny vyhledávají informace o dietních doporučeních z neověřených zdrojů, které jsou pro ně snadno dostupné a nejsou v souladu se současnými odbornými doporučeními. Již ze specifikace diet je možné detekovat rizika pro pacienta, jako je rozvoj malnutrice nebo přímo nádorové kachexie. Příklad jídelníčku jednoho dne poskytuje možnou predikci pokrytí nutriční potřeby. Nutriční terapeut, jako zdravotnický pracovník zabývající se metabolismem a výživou, má mimo jiné kompetence hodnotit nutriční stav (včetně jídelníčku) pacienta a indikovat potřebné změny v oblasti výživy.

Kľúčové slová: onkologický pacient, výživa, nutriční terapeut, (ne)bezpečné diety, podpůrná péče.

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Urologie pro praxi. Objednať časopis

(Un)safe diets with oncology patiens

Due to the oncological disease, there occur changes in the metabolism of nutrients, their use in the body changing the requirements to cover nutritional needs. The natural consequence is an increase in the demand for the composition of the diet and the choice of food as a primary source of nutrients. Patients and their families seek for information available on dietary recommendations from unverified sources that are inconsistent with the current expert advice. From the specifications of diets, it is already possible to detect risks for the patient, such as a development of malnutrition or directly tumour cachexia. An example of a one-day diet provides a possible prediction of covering the nutritional needs. The dietitian, as a medical professional dealing with metabolism and nutrition, should, among others, assess the nutritional status (including the diet) of the patient and indicate the necessary changes in nutrition.

Keywords: oncology patient, nutrition, dietitian, (un)safe diets, supportive care.