Urologie pro praxi 4/2021

Močová retence jako vzácná komplikace užívání psychofarmak

doc. MUDr. Dana Končelíková, Ph.D., PharmDr. Gabriela Vaculová

Močová retence se může rozvinout jako důsledek celé řady somatických, ale i psychických poruch. Identifikace příčiny je přitom klíčová ve správné léčbě pacientů. Tento přehledový článek si klade za cíl prezentovat základní skupiny psychofarmak, jejich indikace a možnou souvislost s rozvojem močové retence. Za rizikové jsou považovány zejména látky ze skupiny antipsychotik a antidepresiv, látky ovlivňující anticholinergní a serotoninergní systém. V zásadě lze však psychofarmaka označit z hlediska rizika rozvoje močové retence za bezpečné. Opatrnosti je třeba zejména u rizikových skupin a v případě lékových kombinací.

Kľúčové slová: močová retence, anticholinergní, serotoninergní, antipsychotika, antidepresiva, anxiolytika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Urinary retention as a rare complication of psychotropic drug use

Urinary retention can develop as a result of a number of somatic as well as mental disorders. Identifying the cause is crucial in the proper treatment of patients. This review article aims to present the basic groups of psychotropic drugs, their indications and the possible connection with the development of urinary retention. Substances from the group of antipsychotics and antidepressants, substances affecting the anticholinergic and serotonergic systems, are considered to be risky. In principle, however, psychotropic drugs can be described as safe in terms of the risk of developing urinary retention. Caution should be exercised especially in atrisk groups and in drug combinations.

Keywords: urinary retention, anticholinergic, serotonergic, antipsychotics, antidepressants, anxiolytics.