Urologie pro praxi 3/2022

Léčba karcinomu prostaty u starších pacientů

MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D., FEBU

Střední hodnota věku v době diagnózy karcinomu prostaty (KP) v České republice dosahuje 68 let. Riziko záchytu KP stoupá s věkem, u starších pacientů je navíc nádor častěji zjištěn v pokročilém stadiu. Základní geriatrické vyšetření bychom měli indikovat u všech pacientů starších 70 let. Mezi základní skríningové nástroje používané v geriatrii patří Geriatric 8 (G8) test. Na základě tohoto testu pacienty rozdělujeme na muže v dobré kondici (fit), zranitelné (vulnerable) a křehké (frail). Radikální léčba srovnatelná s mladšími ročníky by měla být nabídnuta všem „fit“ pacientům a těm zranitelným, u kterých lze dosáhnout úpravy základního postižení. Křehcí pacienti s reverzibilním postižením by měli podstoupit léčbu adaptovanou k jejich stavu, příliš nemocní pak pouze podpůrnou léčbu. Režim pozorného vyčkávání (watchful waiting) představuje ideální postup u mužů s KP nízkého a středního rizika a limitujícími komorbiditami. Radikální léčba je u starších pacientů zatížena vyšší mírou bezprostředních i dlouhodobých komplikací. Hormonální léčbu doprovází celá řada dlouhodobých metabolických, kardiovaskulárních a dalších nežádoucích účinků. Nové hormonální preparáty prokázaly u starších pacientů shodnou klinickou účinnost i relativně příznivý bezpečnostní profil ve srovnání s mladšími podskupinami. V každém případě by kalendářní věk jako samotný faktor neměl řídit naši indikaci k léčbě KP.

Kľúčové slová: karcinom prostaty, naděje dožití, geriatrické vyšetření, starší pacient.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Therapy of prostate cancer in elderly patients

The median age at the time of diagnosis of prostate cancer (PC) in the Czech Republic is 68 years. The risk of PC increases with age. In older patients, the tumor is more often detected at an advanced stage. A basic geriatric assessment should be done in all patients older than 70 years. Basic screening tools used in geriatrics include the Geriatric 8 (G8) test. Based on this test, we discriminate between patients who are fit, vulnerable and frail. Radical treatment comparable to younger ones should be offered to all fit patients and those vulnerable with reversible impairment. Frail patients with irreversible impairment should receive adapted treatment and those who are too ill should receive only best supportive care. Watchful waiting is the ideal choice for men with low– and medium–risk PC and comorbidities limiting active therapy. Radical treatment is burdened with a higher rate of immediate and long–term complications in older patients. Androgen deprivation therapy is accompanied by a number of long–term metabolic, cardiovascular and other side effects. New hormonal agents have demonstrated similar clinical efficacy and a relatively favorable safety profile in elderly patients compared to younger subgroups. In any case, calendar age as a factor alone should not guide our indication for treatment of PC.

Keywords: prostate cancer, life expectancy, geriatric assessment, elderly patient.