Urologie pro praxi 4/2020

Intravezikální imunoterapie v léčbě karcinomu močového měchýře: dlouhodobé výsledky

MUDr. Petr Hušek, FEBU, MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D., MUDr. Miroslav Podhola, Ph.D., prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.

Cíl: BCG (Bacillus Calmette-Guérin) je oslabené mykobakterium původně vyvinuté jako vakcinace proti tuberkulóze. Při intravezikální aplikaci této vakcíny byl prokázán protinádorový efekt se signifikantním snížením pravděpodobnosti progrese onemocnění u pacientů s high grade NMIBC (Non Muscle Invasive Bladder Cancer) a CIS (Carcimoma In Situ) po kompletní endoresekci tumoru (TURT). Cílem naší práce bylo zhodnotit soubor 82 pacientů, kteří na našem pracovišti podstoupili léčbu BCG vakcínou v letech 2001–2017. Metoda: Bylo retrospektivně hodnoceno: věk, pohlaví, životní styl (kouření), velikost tumoru, přítomnost či nepřítomnost CIS, EORT skóre rekurence a progrese. Pacienti byli rozděleni do skupiny BCG úspěch a BCG selhání. Do skupiny BCG selhání byli zařazeni pacienti s recidivou high grade tumoru a CIS či s progresí do MIBC nebo dokonce zemřelí na karcinom močového měchýře během sledování. Výsledky: Doba sledování pacientů byla od 2 do 13 roků. Úspěch BCG léčby byl pozorován u 68 % pacientů, selhání BCG léčby bylo u 32 % pacientů. Ve skupině selhání se jednalo o rekurenci onemocnění u 23 % pacientů a progresi onemocnění u 9 % pacientů. 5 % pacientů zemřelo na karcinom močového měchýře. Průměrná doba do selhání BCG terapie byla deset měsíců. Závěr: V našem souboru pacientů byl potvrzen dobrý klinický efekt BCG instilační terapie u pacientů high grade NMIBC a CIS močového měchýře s minimálním výskytem komplikací.

Kľúčové slová: BCG, karcinom močového měchýře, CIS.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Immunotherapy in the bladder cancer treatment: long-term results

Aim: BCG is an attenuated mycobacterium developed as a vaccine for tuberculosis that has demonstrated antitumor activity in BC (bladder cancer) intravesical instillation after comlete endoresection of tumor (TURT), and significantly reduces the progression risk of high grade NMIBC and CIS. Aim of article was an evaluation of 82 patients who underwent BCG procedure in our clinical center between 2001–2017. Methods: We retrospectively evaluated age, gender, tumor size, smoking, CIS presence, recurrence and progression EORT score in time resection. Patients were divided to two groups: BCG success and BCG failure. BCG failure group are patients with recurrence high grade tumor and CIS or with progression to MIBC or died due to bladder cancer during follow-up. Results: Time of follow-up was from 2 to 13 years. BCG success was demonstrated by 68 % patients, and BCG failure by 32 % patients. There was recurrence in 23 % patients and progression in 9 %. 5 % patients died due to bladder cancer. An average time to failure of BCG therapy was 10 months. Conclusion: We confirmed good clinical outcomes BCG instillation therapy for patients with high grade NMIBC and CIS with low rate side effects.

Keywords: BCG, bladder cancer, CIS.