Slovenská chirurgia 1/2013

Význam sentinelovej biopsie v chirurgickej liečbe tenkého malígneho melanómu – kazuistika

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., MUDr. Eva Rovenská, MUDr. Peter Vereš, MUDr. Iveta Kopecká, PhD., MUDr. Lucia Havrlentová

Malígny melanóm je najzhubnejším kožným nádorom. V súčasnosti je u pacientov s hrúbkou primárnej lézie viac ako 1 mm v rámci chirurgickej liečby štandardom aj vykonanie biopsie sentinelových uzlín. Autori predkladajú kazuistiku pacientky po excízii kožného tumoru z oblasti pravej lopatky iniciálne histopatologicky hodnoteného ako melanoma in situ, u ktorej sa po ôsmich rokoch objavila regionálna supraklavikulárna a axilárna lymfadenopatia a preto sa v rámci diferenciálnej diagnostiky vykonalo aj prehodnotenie histopatologického nálezu z primárneho tumoru. Revízia prehodnotila a klasifikovala primárny tumor ako superficiálne sa šíriaci malígny melanóm Breslow 0.9mm, Clark III s mitotickým indexom 5 mitóz na 1 mm². Na podklade histopatologického vyšetrenia exstirpovanej supraklavikulárnej lymfatickej uzliny s nálezom metastatického postihnutia bunkami malígneho melanómu sa u pacientky vykonala exenterácia pravej axily. Vo všetkých extirpovaných uzlinách sa potvrdilo metastatické postihnutie bunkami malígneho melanómu. Autori diskutujú individuálne zváženie indikácie sentinelovej biopsie aj u pacientov s malígnym melanómom s hrúbkou infiltrácie menej ako 1 mm pri prítomnosti rizikových faktorov ako je mitotický index rovný alebo viac ako 1 mitóza na 1 mm² a ulcerácia.

Kľúčové slová: tenký malígny melanóm, sentinelová biopsia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Value of sentinel node biopsy in surgical treatment of thin melanoma – case report

Melanoma is the most malignant cutaneous tumor. In the present time, sentinel node biopsy is a standard of care in patients with thickness of primary lesion more than 1 mm. Authors present a case report of a patient after excision of cutaneuos tumor from the right shoulder which was initially histopathologically diagnosed as melanoma in situ. This patient developed after eight years regional supraclavicular and axillary lymphadenopathy, and therefore the histopatological examination of the specimen was revised. This revision classified the primary tumor as a superficial spreading melanoma Breslow 0.9mm, Clark III with mitotic rate of 5 mitoses/1 mm². On the basis of the histopathologic finding of metastatic involvement of the supraclavicular lymph node a complete dissection of the right axillary lymph nodes was performed. Metastases were present in all dissected axillary lymph nodes. Authors discuss individual consideration for offering sentinel node biopsy to patients with melanoma of thickness less than 1 mm if risk factors such as mitotic rate equal to or more than 1 mitosis/1 mm² and ulceration are present.

Keywords: thin melanoma, sentinel node biopsy.