Slovenská chirurgia 3/2022

Viacfragmentované jabĺčko u futbalistu − kazuistika a prehľad literatúry

MUDr. Jozef Kubašovský, MUDr. Ján Perduk, MUDr. Martin Matúška, MUDr. Martin Vicen

Autori vo svojej prezentácii opisujú kazuistiku 20-ročného pacienta, aktívneho športovca, futbalistu s viacfragmentovaným jabĺčkom. Prezentujú diagnostiku, operačný spôsob liečby, rehabilitáciu a návrat do plnej športovej aktivity. V úvode predkladajú fakty z histórie diagnostiky a ošetrenia viacfragmentovaného jabĺčka. Rozoberajú aj klasifikáciu viacfragmentovaného jabĺčka. V diskusii prezentujú nové poznatky z oblasti etiológie zmeny asymptomatického jabĺčka na symptomatické, nové prístupy k diagnostike a liečbe symptomatického viacframentovaného jabĺčka.

Kľúčové slová: viacfragmentované jabĺčko, bolesti predného kolena, úraz, exstirpácia fragmentov

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Slovenská chirurgia. Objednať časopis

Multipartite patella in a football player – a case report and literature review

The authors of this paper describe a case of a 20-year old patient, an active football player with a multipartite patella.They present the diagnostic methods, operative options, the rehabilitation scheme and time of return to full sport activity. The introduction includes facts about the history of diagnostics and the treatment of a multipartite patella, as well as its clasification. In the disscusion they present new findings on the etiology of the change from a asymptomatic to symptomatic multipartite patella and new insights and approaches to the diagnosis and treatment of a symptomatic multipartite patella.

Keywords: multipartite patella, anterior knee pain, trauma, fragment excision