Slovenská chirurgia 3/2022

Včasné zlyhanie hojenia zlomeniny krčka stehnovej kosti po stabilizácii dynamickou sklznou dlahou

MUDr. Katarína Takáčová, MUDr. Rastislav Burda, PhD., MUDr. Maroš Rudnay, PhD., doc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD.

Cieľ: Zhodnotenie výskytu a určenie faktorov, ktoré prispievajú k vzniku včasných porúch hojenia zlomeniny krčka stehnovej kosti po osteosyntéze dynamickou zamknutou dlahou. Metodika: Do retrospektívnej štúdie boli zaradení všetci dospelí pacienti s nepatologickou zlomeninou krčka stehnovej kosti (KSK) a úplnou röntgenovou dokumentáciou, ktorí boli operovaní na Klinike úrazovej chirurgie UNLP v období od 04/2014 do 09/2019 dynamickou zamknutou dlahou. Porucha zhojenia zlomeniny bola zistená röntgenologicky a na základe klinického priebehu liečby. Podskupiny zhojenia a nezhojenia zlomeniny KSK boli vzájomne porovnané na zistenie rozdielov v sledovaných parametroch. Výsledky: V sledovanom období bolo na pracovisku liečených celkovo 112 prípadov zlomeniny krčka stehnovej kosti dynamickou sklznou dlahou. Z tejto skupiny neboli do štúdie zaradení 35 pacienti z dôvodu nekompletnej dokumentácie, úmrtia, liečby onkologického ochorenia a nevyhovujúcej repozície úlomkov. Z výsledného súboru (N = 77) v 27 (35 %) prípadoch nedošlo k zhojeniu zlomeniny. V tejto podskupine prevažovali starší pacienti s vyšším ASA skóre a zaznamenaný bol trend vo vyššom výskyte dislokovaných zlomenín typu Garden III a IV. V podskupine nezhojenia zlomeniny bol zistený štatisticky významný rozdiel vo veľkosti sklzu (skrátenia krčka). Hraničnou hodnotou poruchy hojenia zlomeniny KSK bol vek 70 rokov a včasné poooperačné skrátenie KSK o 6,9 mm. Záver: Porucha hojenia zlomeniny krčka stehnovej kosti stabilizovanej dynamickou sklznou dlahou závisí hlavne od veku (> 70 rokov) pacienta. Včasným indikátorom pravdepodobného zlyhania hojenia zlomeniny môže byť sklz resp. skrátenie krčka stehnovej kosti o viac ako 6,9 mm už 6 týždňov od operácie.

Kľúčové slová: zlomenina krčka stehnovej kosti, osteosyntéza, prediktory zlyhania

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Slovenská chirurgia. Objednať časopis

Early failure of femoral neck fracture healing after osteosynthesis with dynamic locking plate

Aim of the study: Evaluation of the incidence of the failure of femoral neck fracture healing after internal fixation with dynamic locking plate and determination of factors influencing the failure. Methodology: Retrospective study of all adult patients who sustained nonpathological femoral neck fracture treated with dynamic locking plate between 04/2014 and 09/2019 at Department of Trauma Surgery, Hospital of L. Pasteur. Fracture healing failure was assessed from radiographs and the patient‘s clinical course. The failure and the non failure groups were mutually compared for differences in the examined variables. Results: Totally there were 112 cases of femoral neck fractures treated with dynamic locking plate cases. Due to incomplete documentation, death, oncologic disease and poor fracture reduction 35 patients were not involved in the study. There were 27 (35%) fracture healing failures out of 77 involved cases. In the failure group there were older patients, patients with higher ASA grades and there was a trend in higher proportion of displaced fractures in this group. Moreover, patients in the failure group had greater femoral neck shortening. The calculated threshold for fracture healing failure was age 70 years and early postoperative femoral neck shortening 6,9 mm. Conclusion: Healing failure of the femoral neck fracture treated with dynamic locking plate depends mainly on patients age (>70 years). The femoral neck shortening greater than 6,9 mm at 6 week follow-up can indicates early fracture healing failure of the femoral neck.

Keywords: femoral neck fracture, osteosynthesis, failure predictors