Slovenská chirurgia 1/2023

Včasné komplikácie po laparoskopickej sleeve gastrektómii

MUDr. Tomáš Vasilenko, PhD., MUDr. Martin Múdry, MUDr. Igor Liberko, PhD., EMBA, MUDr. Andrej Vrzgula, PhD., MUDr. Eduard Veseliny, PhD., MUDr. Mgr. René Hako PhD., MHA, MPH, MBA

Úvod: Morbídna obezita je vážnym medicínskym, ale aj socio-ekonomickým problémom. Nadmerná telesná hmotnosť je druhou najčastejšou príčinou predčasného úmrtia. Laparoskopická sleeve gastrektómia je v našich podmienkach, vďaka svojej technickej nenáročnosti a výborným výsledkom, najviac využívanou operačnou metódou pri liečbe morbídnej obezity. Súbor pacientov a metódy: V čase od októbra 2018 do novembra 2022 podstúpilo na pracovisku Chirurgickej kliniky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty, Nemocnice AGEL Košice-Šaca laparoskopickú sleeve gastrektómiu celkovo 100 pacientov. V súbore pacientov bolo 68 žien a 32 mužov. Priemerný vek pacientov bol 45 rokov a priemerný Body Mass Index bol 47 kg/m2. V súbore pacientov bol sledovaný výskyt včasných pooperačných komplikácií po laparoskopickej sleeve gastrektómii. Výsledky: V súbore pacientov bola zaznamenaná 7 % miera včasných pooperačných komplikácií. Komplikácie ako je krvácanie do dutiny brušnej, ranová infekcia, poranenie trokárom a pneumónia sa vyskytli v 1 %. Leak v oblasti staplingovej línie sa vyskytol u 3 % pacientov. V troch prípadoch došlo následkom včasnej pooperačnej komplikácie k úmrtiu pacienta. Záver: Skorou diagnostikou a vhodným terapeutickým riešením včasných pooperačných komplikácií je možné znížiť morbiditu a mortalitu pacientov po laparoskopickej sleeve gastrektómii. Najzávažnejšou komplikáciou laparoskopickej sleeve gastrektómie je leak v oblasti staplingovej línie, pri ktorom aj napriek včasnému terapeutickému zásahu môžu byť následky pre pacienta fatálne.

Kľúčové slová: morbídna obezita, laparoskopická sleeve gastrektómia, včasné komplikácie

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Slovenská chirurgia. Objednať časopis

Early complications after laparoscopic sleeve gastrectomy

Introduction: Morbid obesity is a serious medical, but also socio-economic problem. Excess body weight is the second most common cause of premature death. Laparoscopic sleeve gastrectomy is, in our conditions, thanks to its technical simplicity and excellent results, the most used surgical method in the treatment of morbid obesity. Patients and methods: Between October 2018 and November 2022, a total of 100 patients underwent laparoscopic sleeve gastrectomy at the Department of Surgery of the University of Pavel Jozef Šafárik in Košice, Faculty of Medicine, AGEL Hospital Košice-Šaca. There were 68 women and 32 men in the group of patients. The average age of the patients was 45 years and the average Body Mass Index was 47 kg/ m2. The incidence of early postoperative complications after laparoscopic sleeve gastrectomy was monitored in the group of patients. Results: A 7% rate of early postoperative complications was recorded in the patient group. Complications such as intra-abdominal bleeding, wound infection, trocar injury and pneumonia occurred in 1%. Leak in the area of the stapling line occurred in 3% of patients. In three cases, the patient died as a result of an early postoperative complication. Conclusion: Early diagnosis and appropriate therapeutic treatment of early postoperative complications can reduce the morbidity and mortality of patients after laparoscopic sleeve gastrectomy. The most serious complication of laparoscopic sleeve gastrectomy is a leak in the area of the stapling line, in which, despite early therapeutic intervention, the consequences for the patient can be fatal.

Keywords: morbid obesity, laparoscopic sleeve gastrectomy, early complications