Slovenská chirurgia 1-2/2020

Úspešná exstirpácia rozsiahleho metastatického tumoru retroperitonea

MUDr. Peter Berek, PhD., MUDr. Ivan Kopolovets, CSc., MUDr. Vladimír Sihotský, PhD., MUDr. Ivan Žurkovský, prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.

Autori prezentuju úspešnú sekundárnu chirurgickú liečbu metastatického útvaru u pacientky po exstirpácii pravého ovária pre dysgerminóm. Napriek nadmernej veľkosti pokročilého metastatického tumoru retroperitonea, so zavzatím abdominálnej aorty a dolnej dutej žily, správnou chirurgickou technikou a taktikou sa dajú odstrániť aj zdanlivo neresekabilné tumory. Strategicky veľký význam má dôkladná, precízna a striktná predoperačná diagnostika. Predoperačne musia byť vylúčené vzdialené, hlavne pľúcne a pečeňové metastázy. Vtedy má význam odstrániť primárny tumor alebo solitárnu metastázu. Táto skutočnosť má najväčší vplyv na dlhodobé prežívanie v kombinácii s onkoterapiou po histologickej verifikácii odstráneného tumoru.

Kľúčové slová: tumor retroperitonea, dysgerminom, metastázy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Successful extirpation of large metastatic retroperitoneum tumor

The authors present successful secondary surgical treatment of metastatic formation in a patient after extirpation of the right ovary for dysgerminoma. Despite the excessive size of the advanced metastatic retroperitoneum tumor, with the abdominal aorta and the lower vena cava, the surgical technique and tactics being removed, the seemingly nonresecabile tumors can also be removed. Thorough, precise and strict preoperative diagnosis is of strategic importance. Preoperatively, distant, especially pulmonary and liver metastases must be excluded. It is then important to remove the primary tumor or solitary metastasis. This has the greatest impact on long-term survival in combination with oncotherapy after histological verification of the removed tumor.

Keywords: tumor retroperitoneum, dysgerminoma, metastasis