Slovenská chirurgia 4/2022

Traumou-indukovaná koagulopatia (TIC) – základné aspekty diagnostiky a liečby

MUDr. Marián Sedlák, MUDr. Zuzana Semanová, MUDr. Katarína Kolarovová

Závažné úrazy a polytraumy sú pre svoju vysokú mortalitu, komplikovaný manažment a socioekonomický dosah výzvou pre zdravotné systémy. Skoré úmrtia sú zapríčinené hlavne poraneniami centrálnej nervovej sústavy a život-ohrozujúcim krvácaním. Autori v práci prezentujú komplexný pohľad na základné aspekty diagnostiky a liečby traumou-indukovanej koagulopatie (TIC). Práca poukazuje na patofyziológiu, možnosti diagnostiky a zdôrazňuje najdôležitejšie aspekty skorej a správnej liečby TIC u pacientov s polytraumou.

Kľúčové slová: trauma, traumou-indukovaná koagulopatia, diagnostika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Trauma-induced coagulopathy (TIC) – basic diagnostic procedures and management

Severe injuries and polytraumas are challenging health systems due to their high mortality, complicated management and socioeconomic impact. Early deaths are mainly caused by central nervous system injuries and life-threatening bleeding. In the review, the authors present a comprehensive overview of the basic diagnostics and treatment of trauma-induced coagulopathy (TIC). The paper explores the pathophysiology, diagnostic possibilities, and emphasizes the most important aspects of early and correct treatment of TIC in patients with severe trauma.

Keywords: trauma, trauma-induced coagulopathy, diagnostic