Slovenská chirurgia 2/2021

Transmezenterická hernia (Treves‘ field hernia) v detskom veku – kazuistika

MUDr. Lukáš Záhradník, MUDr. Pavel Kopřiva

S poklesom mortality u prematúrnych novorodencov stúpa incidencia manifestácie VVCH (vrodené vývojové chyby) v neskoršom veku dieťaťa. To však neznamená, že sa VVCH nemôžu manifestovať aj u dieťaťa narodeného „v termíne“. Kongenitálna transmezenterická hernia (congenital Treves’ field hernia) patrí medzi raritné, nepravé intraabdominálne hernie, ktoré vznikajú medzi vetvou a. ileocolica a vetvami a. mesenterica sup. Často sa vyskytuje s ďalšími VVCH gastrointestinálneho traktu - Meckelov divertikul, chron. volvulus, atď. Môže byť príčinou neskoršie sa manifestujúcej, zriedkavej NPB (náhla príhoda brušná) v staršom veku dieťaťa. Správna a včasná indikácia k chirurgickej intervencii je najlepšou prevenciou nekrózy čreva s jeho rozsiahlou resekciou a neskoršími komplikáciami (syndróm krátkeho čreva, stómia, malnutrícia, pooperačné komplikácie, atď. )

Kľúčové slová: transmezenterická hernia, volvulus, intususcepcia, Meckelov divertikul

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Slovenská chirurgia. Objednať časopis

Congenital Treves ’ field hernia in children – case report

With a decrease mortality in premature neonates, the incidence of congenital malformation leads to their late manifestation in older childhood. However, this does not mean that congenital malformation cannot manifest in mature child. Congenital Treves’ field hernia is a rare, false intraabdominal hernia that situated between the branch of ileocolic and upper mesenteric artery. It often occurs with other congenital malformation of gastrointestinal tract - Meckel‘s diverticulum, chronic volvulus, etc. It could be the cause of later, rare acute abdomen in older child. Accurate indication and timing of surgery is the best prevention of intestinal necrosis with its extensive resection and later complications (short bowel syndrome, stoma, malnutrition, postoperative complications , etc.)

Keywords: transmesenteric - Treves’ field hernia, volvulus, intussusception, Meckel‘s diverticulum