Slovenská chirurgia 4/2014

Súčasné poznatky v liečbe periférneho artériového ochorenia dolných končatín: chirurgická a endovaskulárna terapia

MUDr. Jana Pobehová, MUDr. Mária Kubíková, PhD., prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD., MUDr. Martina Zavacká, PhD., MUDr. Pavel Staško, PhD., MUDr. Marián Tomečko, PhD.

Najčastejšou príčinou periférneho artériového ochorenia dolných končatín je aterosklerotické postihnutie tepien. Ochorenie výrazne znižuje kvalitu života (často vedie k amputácii končatiny) a jeho hlavnými rizikovými faktormi sú: chronická renálna insuficiencia, diabetes mellitus a fajčenie. U pacientov, ktorých klaudikácie výrazne obmedzujú v aktívnom živote, indikujeme rekonštrukciu vo forme klasického femoropopliteálneho bypassu. Chirurgický výkon je možné doplniť alebo nahradiť perkutánnou trasnluminálnou angioplastikou (PTA). Cieľom retrospektívnej štúdie na Klinike cievnej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., v Košiciach v rokoch 2008 – 2010 bolo, vzhľadom k nejednoznačným výsledkom viacerých predchádzajúcich štúdií, analyzovať a porovnať výsledky realizovaných chirurgických a endovaskulárnych revaskularizácií u pacientov s periférnym artériovým ochorením dolných končatín vo femoropopliteálnej oblasti. Zistili sme, že použitie bypassu, respektíve endovaskulárnej angioplastiky u pacientov s infrainguinálnym postihnutím počas 1-ročného sledovania neviedlo k rozdielom v klinickej a technickej úspešnosti, v primárnej a sekundárnej priechodnosti ciev ani v zlepšení klaudikačného intervalu medzi skupinami. Taktiež sme nezistili rozdiely v nutnosti revaskularizácie ani amputácie končatiny v priebehu 1 roka od výkonu. Použitie bypassu bolo asociované s častejším výskytom zlepšenia symptómov kritickej končatinovej ischémie a častejším výskytom hematómu po výkone.

Kľúčové slová: periférne artériové ochorenie dolných končatín, klaudikácie, pokojová bolesť, femoropopliteálny bypass, perkutánna transluminálna angioplastika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current knowledge in the treatment of peripheral arterial disease of the lower extremities: surgical and endovascular therapy

The etiology of PAOD is the most common cause of disability atherosclerotic arteries. Significantly reduces the quality of life (leading to limb amputation). Chronic renal insufficiency, diabetes and smoking are risk factors for progression of PAOD. In patients with claudication significantly reduced in active life reconstruction is indicated in the form of classical femoropopliteal bypass. Surgery may be supplemented or replaced transluminal percutaneous angioplasty (PTA). The aim of this retrospective study at the Department of Vascular Surgery and LF UPJŠ VÚSCH, a. s. in Kosice in 2008 – 2010 was due to the ambiguous result of several previous studies, analyze and compare the results of the surgical and endovascular revascularisation in patients with peripheral artery disease of the lower extremities in the femoropopliteal region. We found that the use of bypass respectively endovascular angioplasty in patients with infrainguinal disability for 1 year follow-up did not lead to differences in clinical and technical success in primary and secondary patency of blood vessels, or in improving claudication interval between groups. There also were no differences in the need for revascularization or limb amputation within 1 year of performance. Use bypass was associated with a higher incidence of improving symptoms of critical limb ischemia and a higher incidence of hematoma following exercise.

Keywords: peripheral arterial disease, claudication, rest pain, femoro-popliteal bypass, percutaneous transluminal angioplasty.