Slovenská chirurgia 1/2023

Spoľahlivosť Sandersovej klasifikácie zlomenín pätovej kosti

MUDr. Peter Cibur, PhD., MUDr. Róbert Křemen, MUDr. Natália Šimková, MUDr. Zuzana Berecová, PhD., MUDr. Maroš Rudnay, PhD., MUDr. Štefan Ivanecký, doc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD.

Cieľ: Porovnanie spoľahlivosti Sandersovej klasifikácie zlomenín pätovej kosti pri použití reprezentatívneho semikoronárneho CT rezu (RSCT) zlomeniny a celej CT štúdie zlomeniny pätovej kosti. Metodika: Na hodnotenie spoľahlivosti Sandersovej klasifikácie zlomenín pätových kostí bolo použitých päťdesiat CT štúdií pacientov hospitalizovaných na Klinike úrazovej chirurgie v Košiciach, ktorí utrpeli intraartikulárnu zlomeninu pätovej kosti od 07/2017 do 11/2020 a boli archivované v nemocničnom PACS (Picture Archiving and Communication System). V prvom kole boli zlomeniny pätovej kosti klasifikované 6 hodnotiacimi do 4 skupín a 8 podskupín podľa Sandersa, pričom na hodnotenie bola použitá kompletná obrazová CT dokumentácia s možnosťou multiplanárneho zobrazenia. O 3 mesiace, počas druhého kola, boli hodnotiacimi triedené zlomeniny pätovej kosti do skupiny a podskupiny podľa Sandersa na základe RSCT. Spoľahlivosť klasifikácie bola analyzovaná váženou hodnotou kappa. Výsledky: V prvom kole hodnotenia spoľahlivosť Sandersovej klasifikácie pre podskupiny aj skupiny dosiahla priemernú hodnotu kappa 0,25 (slabá zhoda). V druhom kole v prípade hodnotenia do podskupín bol priemer kappa 0,28 (slabá zhoda) a pre hodnotenie do skupín 0,41 (mierna zhoda). Záver: Sandersova klasifikácia dosahuje najvyššiu mieru spoľahlivosti v prípade hodnotenia zlomeniny pätovej kosti iba do 4 hlavných skupín z jedného reprezentatívneho semikoronárneho CT rezu.

Kľúčové slová: zlomenina pätovej kosti, Sandersova klasifikácia, CT vyšetrenie

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Slovenská chirurgia. Objednať časopis

Reliability of the Sanders classification of calcaneal fractures

Aim of the study: Comparison of interobserver reliability of Sanders classification of calcaneal fracture using full CT scan data or a CT cut in the representative semicoronal plane. Methodology: Fifty entire CT scan data of intraarticular calcaneal fractures were retrieved from hospital Picture Archiving and Communication System (PACS) between 07/2017 and 11/2020. All calcaneal fractures were classified according Sanders independently by 6 assessors from entire set of CT scan data including multiplanar view. Three months later a representative semicoronal CT cut of each case was used to classify calcaneal fracture using Sanders classification. The results were analyzed with a linear weighted kappa test including the categories and subcategories. Results: Mean kappa for Sanders subcategory reached 0,25 (fair reliability) and 0,25 (fair reliability) in four main categories when full set of CT slices was used. Mean kappa for subcategory was 0,28 (fair reliability) and 0,41 (moderate reliability) for main category if representative semicoronal CT cut was used. Conclusion: The results of the study show that using only four main categories and one representative semicoronal CT cut can increase interobserver reliability of Sanders classification of calcaneal fracture.

Keywords: calcaneus fracture, Sanders classification, CT scan