Slovenská chirurgia 3/2013

Sinus pilonidalis – ambulantná liečba elastickou ligatúrou

MUDr. Peter Sedlák

Cieľ: Prezentovanie liečebnej metódy – elastickej ligatúry ako jednoduchý ambulantný chirurgický výkon pre definitívne odstránenie pilonidálneho sinusu pri jeho prvej aj opakovanej chirurgickej manifestácii. Materiál a metóda: Sinus pilonidalis (SP) bol liečený u 36 pacientov ambulantne v lokálnej anestézii elastickou ligatúrou. Dvaja pacienti s recidívou SP boli liečení tiež elastickou ligatúrou. Prerezávajúca elastická ligatúra (cutting ligature, seton) prechádza cez pilonidálnu fistulu cez jej vstupný distálny a výstupný proximálny otvor. Drénuje fistulu, robí postupnú šetrnú fistulotómiu, stimuluje jej granuláciu, ktorá sa dolieči otvoreným spôsobom. Záver: Elastická ligatúra dovoľuje odstrániť SP ambulantne bez prerušenia pracovnej schopnosti, s minimálnym diskomfortom. Môže byť metódu prvej voľby, predchádza recidíve, nutnosti hospitalizácie a operácie.

Kľúčové slová: sinus pilonidalis, ambulantná liečba, prerezávajúca elastická ligatúra.

Pilonidal sinus – outpatient treatment by cutting elastic ligature

Aim: To present the method of cutting elastic ligature (seton) as a simple outpatient surgical procedure for the definitive treatment of pilonidal sinus at its first and also repetitive surgical manifestation. Material and method: 36 patients with pilonidal sinus were treated as outpatients under local anaesthetic by cutting elastic ligature. Two patients with recurrent pilonidal sinus were also treated by cutting elastic ligature. The cutting elastic ligature passes through the tract of pilonidal fistula by its distal entrance and proximal outgoing opening. As a consequence it drains a pathological tract, accomplishes gradual and gentle fistulotomy, stimulates the wound granulation, to be healed by secondary intention. Conclusion: Cutting elastic ligature enables the definitive treatment of pilonidal sinus outpatiently, with patient’s full working ability and minimal discomfort. It can be a method of the first choice, which prevents recurrence, necessity for hospitalization and operation.

Keywords: pilonidal sinus, outpatient treatment, cutting elastic ligature.