Slovenská chirurgia 3 - 4/2021

Rodové rozdiely vo výskyte poranení kolenného kĺbu

MUDr. Peter Polan, PhD., MPH, MUDr. Jozef Kubašovský, MUDr. Maroš Varga, MHA, MUDr. Martin Matúška

Viac ako 15 rokov práce pri ženských kolektívnych športoch a exponenciálny nárast úrazov kolena nás viedlo k myšlienke bližšie analyzovať príčiny častejšieho výskytu úrazov kolena u žien. Faktory, ktoré ovplyvňujú častejší výskyt úrazov kolena môžeme rozdeliť na genetické, hormonálne, anatomické, neuromechanické. Najlepšie dokumentovaný je rozdiel vo výskyte poranení predného skríženého väzu kolena. Rozdielna je incidencia, rizikové faktory, mechanizmus úrazu, rovnako aj výskyt komplikácií a častosť recidívy poranenia. U žien je častejší výskyt poranení postrannných väzov, nestabilita pately a jej dislokácia, ale aj netraumatické poškodenia, ako burzitída pes anserinus, syndróm illiotibiálneho traktu, bolesti predného kolena, syndróm skokanského kolena. Naopak, u mužov boli častejšie opísané poranenia meniskov a poranenia šľachy stehenného svalu. Z historického pohľadu sa ženy venujú športu viac ako tisíc rokov. Napriek tomu, v minulosti šport predstavoval aktivitu a záľubu hlavne pre mužov. Až koncom 18. storočia ženy začínajú aktívne participovať na športových aktivitách a vytvárajú vlastné športové kluby – tenis, bowling, kriket, lukostreľba. Počet žien, ktoré sa aktívne venujú športu, je až do 60-tych rokov 20. storočia veľmi nízky. V USA bol v roku 1972 prijatý zákon zrovnoprávňujúci pri športe ženy a mužov. Už v tomto období boli publikované prvé práce, ktoré dokumentovali rozdielny výskyt úrazov kolena u rozličných pohlaví.

Kľúčové slová: úrazy žien, úrazy kolenného kĺbu, predný skrížený väz, úrazy pri športe

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Gender differences in the incidence of knee injuries

More than 15 years of work in women‘s team sports and the exponential increase in knee injuries led us to the idea of analyzing more closely the causes of more frequent knee injuries in women. Factors affecting the more frequent occurrence of knee injuries can be divided into genetic, hormonal, anatomical, neuromechanical. The best documented is the difference in the occurrence of anterior cruciate ligament injuries. The incidence, risk factors, mechanism of injury, as well as the occurrence of complications and the frequency of recurrence of injury are different. In women, there are more frequent injuries of collateral ligaments, instability of the patella and its dislocation, but also non-traumatic injuries such as pes anserine bursitis, iliotibial band syndrome, anterior knee pain, jumper‘s knee syndrome. In contrast, meniscus injuries and quadriceps tendon injuries have been reported more frequently in men. Historically, women have been involved in sports for more than a thousand years. Nevertheless, in the past, sport was an activity and a hobby enjoyed especially by men. It was not until the end of the 18th century that women began to actively participate in sports activities and formed their own sports clubs – tennis, bowling, cricket, archery. The number of women actively involved in sports had been very low until the 1960s. In the United States in 1972, a law was passed that puts women and men on an equal footing in sports. Already in that period, the first works were published documenting the different incidence of knee injuries in different sexes.

Keywords: women‘s injuries, knee injuries, anterior cruciate ligament, sports injuries