Slovenská chirurgia 3/2013

Resekcie a rekonštrukcie ciev pri resekciách pankreasu

prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc., MUDr. Ladislav Šinkovič, PhD., MBA, MUDr. Igor Slobodník, MUDr. Radoslav Kminiak, MUDr. Július Janek

Resekcie ciev pri resekciách pankreasu sa v chirurgickej praxi objavujú stále častejšie za účelom dosiahnutia R0 resekcie. Práca podáva prehľad najčastejších typov resekcie a rekonštrukcie veľkých ciev pri cefalickej duodenopankreatektómii. Ukazuje, že v spolupráci s cievnymi chirurgmi je možné vykonávať aj komplikované cievne rekonštrukcie, ak si to operačná situácia vyžiada. Na II. chirurgickej klinike SZU, FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici sa v období 2000 – 2013 vykonalo 49 cefalických duodenopankreatektómií spojených s resekciou niektorej z veľkých ciev. Resekcia ciev nemala signifikantný vplyv na mortalitu pacientov. Kým resekcie artérií sa vykonávajú len v prípade vynútenia, resekcie vén sú štandardnou procedúrou, ak sa nimi dosiahne negatívny resekčný okraj.

Kľúčové slová: resekcia ciev, cievna anastomóza, resekcia pankreasu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Vascular resections and reconstructions during resection of pancreas

Vascular resections during pancreatic resection are more often in surgical practice in order to achieve negative resection margin. We present review of vascular reconstructive procedures after vascular resection during pancreatoduodenectomy. It shows that in cooperation with vascular surgeons it is possible to perform also complicated vascular reconstructions if they are required by situations. At the Department of Surgery, F.D.Roosevelt Hospital in Banská Bystrica during period 2000–2013 we performed 49 cephalic pancreatoduodenectomies conected with vascular resection. Vascular resection did not have significant influence to mortality. While arterial resections are performed only in case of necessity, venous reconstructions are standard procedure if they help to achieve negative resection margin.

Keywords: vascular resection, vascular anastomosis, pancreatic resection.