Slovenská chirurgia 1/2022

Recidivujúca kožná leukocytoklastická vaskulitída vedúca k nestabilite chodidla

MUDr. Dávid Sokol, MUDr. Róbert Čellár, PhD., MPH, MUDr. Daniela Schreierová

Vaskulitídy tvoria heterogénnu skupinu ochorení, ktorých podstatou je lokalizovaný zápal cievnej steny. Od rozsahu a typu postihnutých ciev sa odvíja celkový klinický obraz a závažnosť ochorenia. V našej kazuistike prezentujeme prípad 38 až 41-ročnej pacientky s recidivujúcou kožnou formou vaskulitídy, ktorá viedla k poškodeniu väzivového aparátu chodidla a následnej nestabilite s rozvojom sekundárneho ekvinovarózneho postavenia chodidla. K poškodeniu väzivového aparátu viedli relabujúce ulcerácie a ich opakované sekundárne infekcie. Uvedená deformita si následne vyžiadala chirurgickú liečbu za účelom korekcie nevyhovujúceho postavenia.

Kľúčové slová: leukocytoklastická vaskulitída, flegmóna, nestabilita v Chopartovom kĺbe, pes aequinovarus

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Slovenská chirurgia. Objednať časopis

Recurrent cutaneous leukocytoclastic vasculitis leading to instability of the foot

Vasculitis is a heterogeneous group of diseases, the essence of which is localized inflammation of the vascular wall. The overall clinical picture and severity of the disease depend on the extent and type of affected vessels. In our case report, we present the case of a 38- to 41-year-old patient with a recurrent cutaneous form of vasculitis, which led to damage to the ligament apparatus of the foot and subsequent instability with the development of secondary equinovarous foot position. Relapsing ulcerations and their recurrent secondary infections have led to damage to the ligament apparatus. This deformity subsequently required surgical treatment in order to correct the unsatisfactory position.

Keywords: leukocytoclastic vasculitis, cellulitis, instability in the Chopart joint, clubfoot