Slovenská chirurgia 1/2022

Princípy konceptu ERAS u pacientov podstupujúcich artroplastiku kolenného kĺbu

MUDr. Martin Matúška, doc. MUDr. Marek Lacko, PhD., MUDr. Peter Polan, PhD., MPH, MUDr. Jozef Kubašovský, MUDr. Martin Vicen

Na základe v súčasnosti dostupných dôkazov predstavujeme modelovú dráhu ERAS konceptu pozostávajúcu z niekoľkých krokov tvoriacich jednoliaty celok perioperačnej starostlivosti o pacientov podstupujúcich artroplastiku kolenného kĺbu (TKA). Na úspešnú realizáciu konceptu je nevyhnutný multidisciplinárny prístup všetkých zainteresovaných špecializácií zúčastňujúcich sa na celom procese hospitalizácie pacienta – anestéziológov, ortopédov, fyzioterapeutov a zdravotných sestier. Implementácia konceptu do klinickej praxe podľa súčasného stavu vedeckého poznania znížila počet závažných komplikácií a mortalitu u rizikových pacientov podstupujúcich TKA, zlepšila krátkodobý klinický výsledok a spokojnosť pacienta, skrátila hospitalizáciu v zdravotníckom zariadení zo 4 – 10 dní na 1 – 3 dni, a zároveň znížila celkové nemocničné náklady na pacienta.

Kľúčové slová: ERAS, potencovaná rekonvalescencia, artroplastika kolena, multimodálna analgézia, multidisciplinárny prístup

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Slovenská chirurgia. Objednať časopis

Principles of the ERAS concept in patients undergoing knee arthroplasty

Based on currently available evidence, we present a model pathway of the ERAS concept consisting of several steps forming a compact unit in the perioperative care of patients undergoing knee arthroplasty. For a successful implementation of the concept, a multidisciplinary approach of all specializations involved in the hospitalization process of the patient - anaesthesiologists, orthopedic surgeons, physiotherapists and nurses - is paramount. With the implementation of the concept into clinical practice according to the current state of scientific knowledge, many benefits have been achieved, such as: a reduced number of serious complications and a decreased mortality in high-risk patients undergoing TKA, improved short-term clinical outcomes and patient satisfaction, shortened hospital stays from 4-10 days to 1-3 days, and at the same time, a reduction of the total hospital cost per patient.

Keywords: ERAS, potentiated convalescence, knee arthroplasty, multimodal analgesia, multidisciplinary approach