Slovenská chirurgia 3/2012

Prevrátený žalúdok (upside down stomach) a jeho komplikácie

doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD.

Výskyt hiatovej hernie signifikantne narastá s vyšším vekom. Extrémnou formou je upside down stomach. Vzniká obštrukčný syndróm, ktorý vyžaduje chirurgickú intervenciu. Ako príklad komplikácie autor prezentuje kazuistiku inkarcerovanej hiatovej hernie spojenej s perforáciou žalúdka. Na chirurgické oddelenie bola prijatá 83-ročná žena s anamnézou zvracania a niekoľko dní trvajúcimi bolesťami epigastria. V anamnéze je dlhoročná neriešená hiatová hernia. Vzhľadom k progresii klinického stavu indikovaná pacientka k operácii. Pooperačný priebeh komplikovaný abdominálnym kompartment syndrómom, anúriou a kardiálnou dekompenzáciou. Kazuistika poukazuje na možnosť vývinu zriedkavej závažnej komplikácie pri dlhoročne neriešenej verifikovanej hiatovej hernii.

Kľúčové slová: hiatová hernia, inkarcerácia, perforácia žalúdka, prevrátený žalúdok.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Upside down stomach and its complications

The prevalence of hiatus hernia significaly increases with old age. The extreme form is upside down stomach, which causes obstructive syndroma when surgical treatment is necessary. Autor presents case report of the incarcerated hiatus hernia associated with stomach perforation. On the surgical department was admitted 83 years old woman with anamnesis of the vomitus and pain in the epigastrium. Patient has a few years hiatal hernia without treatement. For the progresion of the clinical signs was performed laparotomy. Postoperative course was complicated with abdominal compartment syndroma, anuria and cardial decompensation. This case report mentioned on this very rare complication of the untreated hiatal hernia.

Keywords: hiatus hernia, incarceration, stomach perforation, upside down stomach.