Slovenská chirurgia 3/2014

Peroperačné komplikácie transabdominálnej preperitoneálnej hernioplastiky (TAPP) v našom súbore

MUDr. Ján Slávik, MBA, MUDr. Radoslav Krajničák, MUDr. Andrej Vrzgula, PhD, MUDr. Vít Pribula, MUDr. Tomáš Vasilenko, PhD., MUDr. Martin Šašala

Operácia ingvinálnej hernie je jedným zo základných chirurgických výkonov. Rozvoj miniinvazívnej chirurgie koncom 20. storočia nám ponúkol laparoskopické riešenie ingvinálnej hernie. Z viacerých postupov sa v praxi najviac etablovali dva typy laparoskopickej hernioplastiky: TAPP (Trans-Abdominal Pre-Peritoneal) a TEP (Totally Extra-Peritoneal), ktoré sú založené na princípe beznapäťovej plastiky s preperitoneálne uloženou sieťkou. V našej práci sme retrospektívnou analýzou súboru pacientov operovaných v priebehu 15 rokov vyhodnotili vlastné skúsenosti s peroperačnými komplikáciami a porovnali ich s údajmi v dostupnej odbornej literatúre. Zamerali sme sa na poranenie ductus deferens a poranenie epigastrických ciev. Za uvedené obdobie sme na našom pracovisku realizovali 1 762 TAPP hernioplastík, či už jednostranných, obojstranných, alebo recidívnych hernií po predchádzajúcej klasickej alebo laparoskopickej operácii. K poraneniu ductus deferens došlo u šiestich pacientov, čo predstavuje 0,3 %, krvácanie z oblasti portu vyžadujúce revíziu sme zaznamenali u dvoch pacientov, čo je 0,1 % a poranenie arteria epigastrica peroperačne pri preparácii u siedmich pacientov, čo znamená 0,4 % z celkového počtu hernioplastík. K poraneniu veľkých ciev či iných orgánov v uvedenom súbore pacientov nedošlo. Napriek prezentovaným komplikáciám môžeme v súlade s údajmi z dostupnej literatúry konštatovať, že laparoskopická hernioplastika je ideálnou metódou na operačné riešenie ingvinálnej hernie so všetkými výhodami miniinvazívneho prístupu. V súlade s odporúčaniami IEHS (International Endohernia Society) predkladáme možnosti, ako týmto peroperačným komplikáciám predchádzať.

Kľúčové slová: laparoskopia, TAPP, peroperačné komplikácie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Perioperative complications of transabdominal preperitoneal hernioplasty (TAPP) in our database

Operation of inguinal hernia is one of the elementary surgeries. Development of miniinvasive surgery towards the end of the 20th century offered a laparoscopic solution of inguinal hernia. Two types of laparoscopic hernioplasty are most widely used: TAPP (Trans-Abdominal Pre-Peritoneal) and TEP (Totally Extra-Peritoneal). Both are based on tension-free principles of hernioplasty with preperitoneal mesh insertion. In our study we evaluated our own experiences with perioperative complications on the basis of retrospective analysis of the database of patients operated in the course of 15 years and compared them with the data in the available literature. We focused on ductus deferens injury and injury of epigastric vessels. During this period 1 762 TAPP hernioplasties were performed including one-sided, two-sided, or relapse of hernias after prior classical or laparoscopic surgery. In 6 patients ductus deferens was injured, which represents 0,3 %, in 2 patients bleeding from place of port insertion required revision, which is 0,1 % and injury of epigastric artery occurred in 7 patients perioperativelly at preparation, which represents 0,4 % out of the total number of hernioplasties. No injury of main vessels or other organs was recorded in our database of patients. Despite the above mentioned complications it may be concluded, in line with the data in the available literature, that laparoscopic hernioplasty is an ideal method to solve inguinal hernia by operation with all advantages of miniinvasive approach. In line with the IEHS (International Endohernia Society) recommedations we propose the ways how these perioperative complications can be prevented.

Keywords: laparoscopy, TAPP, perioperative complications.