Slovenská chirurgia 2/2013

Operácia podľa Vandenbosa. Nový prístup k chirurgickej liečbe recidivujúceho unguis incarnatus

MUDr. Miron Petrašovič, CSc., doc. MUDr. Filip Danninger, CSc.

Cieľ: Posúdiť efektivitu operácie recidivujúceho unguis incarnatus postupom podľa Vandenbosa z hľadiska bolestivosti, dĺžky hojenia a recidívy. Materiál a metódy: Súbor 24 pacientov (31 prstov): 15 mužov, 9 žien, ambulantne operovaných v lokálnej anestézii metódou podľa Vandenbosa. V následnom prospektívnom sledovaní hodnotená potreba analgetickej liečby, komplikácie hojenia a jeho dĺžka. Výskyt recidívy ďalej sledovaný aj po kompletnom zhojení. Výsledky: Pacienti operáciu dobre tolerovali, podávanie analgetík 0 – 12 dní (priem. 2,3 dňa), dĺžka hojenia kožného defektu 3 – 8 týždňov (priem. 5,6 týždňa), kompletné zhojenie 4 – 19 týždňov (priem. 11,4 týždňa). Pooperačné sledovanie 10 – 27 mesiacov. Recidíva ochorenia 0. Záver: Operácia podľa Vandenbosa predstavuje efektívnu alternatívu liečby ťažších štádií recidivujúceho unguis incarnatus. Väčšia náročnosť pooperačnej starostlivosti je vyvážená dobrým kozmetickým a funkčným efektom a nulovou frekvenciou recidívy. Vzhľadom na fyziológiu rastu nechtov je nutné ďalšie dlhodobé sledovanie pacientov na definitívne zhodnotenie postupu.

Kľúčové slová: unguis incarnatus, zarastený necht, prerastená koža nechtového valu, plastika podľa Emmerta, plastika podľa Suppana, operácia podľa Vandenbosa, fenolizácia, percento recidívy.

stiahnuť celý článok v pdf

Vandenbos operation. New philosophy of surgical treatment for recurrent ingrown toenail

Aim of study: To assess the effectiveness of the Vandenbos operation for recurrent ingrown toenail in terms of pain, duration of healing and recurrence. Material and methods: 24 patients (31 toes), 15 men, 9 women, operated in outpatient department under local anesthesia. In a subsequent prospective follow-up assessed the need for analgesic, wound healing, and time of complet healing. The incidence of recurrence we observed also after complete healing. Results: Patients tolerated the surgery well, administration of analgesics 0-12 days (avg. 2.3 days), the healing time of skin wound 3-8 weeks (avg. 5.6 week) complete healing of 4-19 weeks (avg. 11.4). Postoperative follow-up 10-27 months. Recurrence of disease: none. Conclusion: Vandenbos operation is an effective alternative procedure of recurrent severe stages of ingrown toenail. Greater difficulty of postoperative follow-up care is balanced by zero rate of recurrence. Cosmetic and functional effect is good. Due to the physiology of nail growth should be more long-term monitoring of patients for a definitive assessment.

Keywords: ingrown toenail, overgrown toeskin, Emmert operation, Suppan operation, Vandenbos operation, phenolisation, rate of recidive.