Slovenská chirurgia 2/2022

Obštrukcia tenkého čreva: etiopatogenéza a operačná liečba v našom súbore pacientov

MUDr. Ivan Kováč, PhD., MUC. Bianka Jakubčová, MUDr. Marián Kudláč, doc. MUDr. Jozef Belák, PhD.

Tenké črevo je komplexný a vysoko efektívny orgán. Základné funkcie sú absorbcia a digescia nutrientov. Tenké črevo je však tiež najväčším endokrinným orgánom a zohráva nezastupiteľnú úlohu ako súčasť imunitného systému. Jedným z najčastejších ochorení je práve intestinálna obštrukcia, ktorá ohrozuje pacientov nielen na zdraví, ale aj na živote. Incidencia je približne 2 – 8 % zo všetkých náhlych príhod brušných. Dominantnou príčinou tenkočrevnej obštrukcie sú v súčasnosti peritoneálne adhézie, ktoré sú podkladom prekážky pasáže až v 60 % prípadov. Morbidita aj mortalita na toto ochorenie má v posledných dekádach descendentnú tendenciu, avšak adekvátny manažment a liečba pacientov ostávajú výzvou v rukách špecialistov. Hlavné príznaky obštrukcie tenkého čreva sú zastavenie odchodu vetrov a stolice, nauzea, vracanie a bolesti brucha. Pri strangulácii je bolesť zvýraznená a stupňujúca sa. Liečba si často vyžaduje urgentnú operáciu. V Anglicku bolo realizovaných až 51 % všetkých urgentných laparotómií práve pre obštrukciu tenkého čreva. V našej práci je predkladaný súbor pacientov operovaných pre ileus tenkého čreva za obdobie rokov 2018 a 2019 na II. chirurgickej klinike UPJŠ LF a UNLP v Košiciach. V práci bola použitá observačná, deskriptívna, retrospektívna metodika. V zvolenom časovom intervale bolo na II. chirurgickej klinike UPJŠ LF a UNLP hospitalizovaných a operovaných 66 pacientov pre tenkočrevný ileus. Adhézie boli príčinou obštrukcie až v 51 % prípadov. Mortalita v súbore pacientov bola 9 %, pričom najvyššia mortalita bola pozorovaná u pacientov s karcinomatózou a mezaraickou trombózou.

Kľúčové slová: obštrukcia tenkého čreva, ileus, adhézie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Small bowel obstruction: etiopathogenesis and operative treatment in our group of patients

Small intestine is defined as marvel of effectivity and complexity. Absorption and digestion are main functions but small intestine is also the largest endocrine organ and play significant role as a part of immune system. One of the most common disorder of small intestine is obstruction which danger patients health and life. Incidence is 2-8% from all acute abdominal conditions. Peritoneal adhesions are most common cause of small intestine obstruction and incidence is about 60%. Morbidity and mortality have been decreasing in last decades, but adequate management remains still challenge for specialist. Main symptoms of small bowel obstruction are nausea, vomiting, stoppage of flatus and feces and abdominal pain. Pain is dominant in a case of strangulation. Emergency surgical procedure is treatment of choice in many causes. 51% of all urgent laparotomies in UK were performed because small bowel obstruction. Here patients treated for small bowel obstruction in years 2018 and 2019 on 2nd clinic of surgery L. Pasteur University hospital and Pavol Jozef Šafárik University, Medical faculty are presented. Observative, descriptive, retrospective method was used. 66 patients underwent surgery for small bowel obstruction in this time interval. Main cause of obstruction was peritoneal adhesions in 51%. Mortality was 9% and the highest mortality was observed in patients with peritoneal carcinomatosis and mesaraic thrombosis.

Keywords: small bowel obstruction, ileus, adhesions