Slovenská chirurgia 3/2012

Neokluzivní ischemická kolitida po resekci aneuryzmatu abdominální aorty: zkušenosti z našeho pracoviště a shrnutí problematiky

MUDr. Miloslav Pirkl, MUDr. Tomáš Daněk, Ph.D., doc. MUDr. Pavel Šebesta, CSc., MUDr. Miloš Černý

Úvod: Neokluzivní ischemická kolitida (NOIC) po chirurgických výkonech na abdominální aortě je relativně vzácná, nicméně pro nemocného závažná diagnoza s vysokou letalitou. Soubor nemocných: Ve sledovaném období 01/2007 až 10/2010 bylo na pracovišti autorů operováno 73 aneuryzmat břišní aorty (AAA), z toho 23 pro rupturu. Ve třech zde dokumentovaných případech byla v pooperačním období zaznamenána NOIC s nutností operační revize (4,1 %) – 2x po ruptuře (8,7 %) a 1x po elektivní operaci (2,0 %). Diskuze: V souhrnu osobních zkušeností a literárních údajů autoři předkládají dosavadní poznatky o NOIC ve smyslu predikce, prevence, rozdělení podle klinického průběhu a v neposlední řadě diagnostiky a terapie této závažné nosologické jednotky včetně určitých výhledů do budoucna, kdy především i-FABP a D-laktát se zdají být slibnými markery specifickými pro ischemii mukózy střeva a tedy použitelnými v diagnostice nejen NOIC. Závěr: NOIC je závažnou komplikací po chirurgickém řešení AAA s vysokou letalitou. Bedlivým monitoringem nemocných za užití běžně dostupných metod (klinický nález, biochemické a metabolické markery zánětu, bedside koloskopie, CT) lze smrtnost snížit k hranici 50 %. Přes výhled na dostupnost dalších diagnostických metod zůstává klíčovým problémem včasné pomyšlení na tuto hrozivou komplikaci.

Kľúčové slová: neokluzivní ischemická kolitida, aneurysma abdominální aorty, i-FABP, D-laktát.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Nonocclusive ischemic colitis after abdominal aortic aneurysm resection: our experiences and summary of issues

Introduction: Nonocclusive ischemic colitis (NOIC) after abdominal aortic surgery is relatively rare, but serious diagnosis with high letality. Patients: During the period from 01/2007 to 10/2010, 73 patients underwent surgical treatment of abdominal aortic aneurysm (AAA), 23 of them for rupture. During the postoperative period three cases of NOIC have occurred (4.1%) resulting in the surgical intervention – two after rupture(8.7%) and one after elective surgery (2.0%). Discussion: In summary of personal experience and literary sources, the authors present current knowledge about the NOIC related to the prediction, prevention, distribution according to clinical course and finally to the diagnosis and treatment of this important nosological entity, including certain future onsights. Notably both the i-FABP and the D-lactate appear to be promising specific markers of the gut mucosal ischemia, and therefore useful for the early NOIC diagnosis.Conclusion: The NOIC is a serious complication of the surgical AAA repair with ominous letality. The careful monitoring of patients with the use of currently available methods (clinical findings, biochemical and metabolic inflammation markers, bedside colonoscopy, CT scan) can lower letality to 50%. In spite of the future availability of up-to-date diagnostic methods the key problem of early thought on this deletrious condition lays in our more or less prepared minds.

Keywords: Nonocclusive ischemic colitis, abdominal aortic aneurysm, i-FABP, D-lactate.