Slovenská chirurgia 3/2020

Neintubačná hrudníková chirurgia – prehľad a naše prvé skúsenosti

Doc. MUDr. Anton Dzian, PhD., MUDr. Ľuboš Hamada, MUDr. Erika Bakošová, doc. MUDr. Robert Vyšehradský, PhD., MUDr. Marek Malík, MUDr. Michaela Skaličanová

Neintubačná hrudníková chirurgia (NITS - non-intubated thoracic surgery) zažíva za posledných dvadsať rokov svoju skutočnú renesanciu. Súvisí to s trendom miniinvazívnych postupov, zvlášť s rozvojom uniportálnej videotorakoskopicky asistovanej hrudníkovej chirurgie a so snahou o čo najfyziologickejšie chirurgické a anestéziologické postupy. Pri NITS pacient ventiluje spontánne, pričom sa využíva kombinácia lokoregionálnej anestézie a sedácie. Na operovanej strane sa k skolabovaniu pľúc využíva výkonom navodený pneumotorax. Cieľom tejto modality je redukcia pooperačných komplikácii následkom operácií v celkovej anestézii so selektívnou intubáciou. Ďalším cieľom je ponúknuť chirurgický výkon pacientom, ktorí by boli kontraindikovaní pre torakochirurgiu vzhľadom k neúnosnosti celkovej anestézie. Tretím cieľom je zníženie operačných a hospitalizačných nákladov. Autori v predkladanom článku prinášajú prehľad aktuálneho stavu NITS. Metódu NITS sme zaviedli na Klinike hrudníkovej chirurgie UNM a JLF UK v Martine v roku 2017 a aplikovali u niekoľkých pacientov, ktorých dokumentujeme vybranými kazuistikami.

Kľúčové slová: neintubačná hrudníková chirurgia, video-asistovaná torakoskopia, lokálna anestézia, sedácia, spontánna ventilácia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Non-intubated thoracic surgery - review and our experience with this method

Non-intubated thoracic surgery (NITS) has experienced the real renaissance for the last twenty years. This is also related to the development of miniinvasive surgery, especially uniportal video-assisted thoracic surgery, and struggle to achieve the most physiological methods of surgery and anesthesiology. Patient ventilate spontaneously during NITS by using locoregional anesthesia and sedation. Collapse of the operated lungs is created by surgically induced pneumothorax. The aim of this method is to reduce postoperative complications after general anesthesia with selective intubation and also to offer the opportunity to patients who were contraindicated for general anesthesia to undergo an operation. The next aim is to reduce hospital costs. This article shows actual review of NITS and authors’ experience with this method. NITS was established at the Department of Thoracic Surgery of the University Hospital in Martin in 2017, which is demonstrated by case reports.

Keywords: non-intubated thoracic surgery, video-assisted thoracoscopy, local anaesthesia, sedation, spontaneous ventilation