Slovenská chirurgia 2/2014

Možnosti miniinvazívnej chirurgickej liečby u pacientov s degeneratívnym ochorením driekovej chrbtice

MUDr. Peter Durný

Organické postihnutie chrbtice nešpecifickej degeneratívnej povahy – diskopatie a spondylózy sú najčastejšou príčinou obmedzenia aktivity ľudí v aktívnom veku. Vyskytujú sa v rôznych klinických obrazoch, ako segmentálne lumbago alebo v závažnejšej forme kompresívnych zmiešaných radikulárnych syndrómov. Pri nedostatočnej účinnosti komplexnej konzervatívnej liečby spolu s korelujúcim grafickým substrátom v klinickom obraze je potrebné zvážiť indikáciu neurochirurgickej intervencie. Pri preukázaných nepriaznivých dopadoch rozsiahlych dekompresívnych operačných výkonov, ktoré ešte viac destabilizujú už postihnuté segmenty sa v ostatných rokoch kladie dôraz na funkčnú rekonštrukciu poškodených častí stavcov, medzistavcových platničiek a kĺbov. Neustálym zlepšovaním chirurgických postupov a inštrumentárií, určených pre operačné riešenie degeneratívnych ochorení driekovej chrbtice, je predovšetkým snaha skvalitňovať vlastnosti implantátov a zároveň minimalizovať poškodenie tkanív počas prístupu k cieľovej štruktúre. Zachovanie funkcie aktívneho stabilizátora chrbtice, paraspinálnych svalov je dôležitým faktorom podmieňujúcim konečný výsledok operácie. V závislosti od povahy a rozsahu chorobného postihnutia je možné uvažovať o prednom, bočnom alebo zadnom prístupe k chrbtici, pričom u každého z vymenovaných operačných prístupov existuje možnosť otvorenej alebo miniinvazívnej procedúry.

Kľúčové slová: miniinvazívna spinálna chirurgia, ozónoterapia, nukleoplastiky, náhrady medzistavcových platničiek.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Minimally invasive surgical treatment options for patients with degenerative lumbar spine disease

The most common cause of reduced activity in working people is degenerative disc disease and spondylosis of lumbar spine. The variety of clinical findings such as segmental lumbago or severe form of mixed radicular compression syndromes can be occurred. Neurosurgical intervention is indicated in case of failure of conservative treatment and graphical findings correlating with a clinical picture. Large decompressive surgical procedures can destabilize segments previously affected. Recommendations from recent years suggested the functional reconstruction of damaged parts of the vertebrae, intervertebral discs and joints. Continuously improving surgical procedures and instrumentations, intended for operative treatment of lumbar spine degenerative diseases is primarily an effort to improve the properties of implants while minimizing tissue damage during the approach to the target structure. To protect functions of active spine stabilizer and paraspinal muscles is an important factor for the final outcome of the operation. Depend on the nature and extent of the disease the approaches to the spine can be an anterior, lateral and posterior as open surgery or minimally invasive procedures.

Keywords: miniinvasive spinal surgery, ozontherapy, nucleoplasty, compensation intervertebral discs.