Slovenská chirurgia 1/2022

Mechanické zlyhanie modulárneho femorálneho komponentu endoprotézy bedrového kĺbu

MUDr. Róbert Čellár, PhD., MPH, MUDr. Dávid Sokol, MUDr. István Mitró, PhD., MUDr. Martin Folvarský, MPH, MUDr. Ahmad Gharaibeh, PhD., MPH, MUDr. Matúš Bereš

Modulárne primárne implantáty v endoprotetike bedrového kĺbu poskytujú operatérovi možnosť peroperačného rozhodnutia a prispôsobenia zvoleného implantátu miestnym anatomickým pomerom. Ich popularita sa zvýšila hlavne v posledných troch dekádach, keď okrem využitia v revíznych systémoch sa začali širšie používať aj v primárnej indikácii. Na ich použitie nie je v súčasnosti jednoznačný názor. Väčšina pracovísk, ktoré používajú v primárnej endoprotetike tieto modulárne komponenty, ich zvyčajne indikuje v prípade zmenených anatomických pomerov, hlavne pri stavoch v teréne postdysplastických zmien. Sú však aj pracoviská, ktoré ich indikujú a používajú u všetkých pacientov. Pri týchto typoch implantátov, v porovnaní s monolitnými, vystupuje však ešte viac do popredia nevyhnutnosť správnej voľby materiálu, ako aj kombinácie materiálov na výrobu krčka a drieku, správnej voľby dizajnu a technického prevedenia. Vzhľadom na tieto nároky na výrobu, došlo k opakovanému stiahnutiu implantátu z trhu pre zlomeniny krčka, drieku, prípadne tiež negatívne následky oteru a korózie v mieste spojenia krčok/driek. V prípade kvalitného implantátu sú opisované dobré dlhodobé výsledky, a to, či už pri cementovanom alebo necementovanom type. V posledných 20 rokoch sme na našom pracovisku využívali tri druhy primárnych modulárnych implantátov. Aj keď sú naše skúsenosti celkovo pozitívne, v prípade jedného implantátu – AnaNova/AnaNova M II – môžeme konštatovať, že pri dlhodobom sledovaní dochádza pri tomto implantáte k zvýšenému výskytu komplikácií vo forme zlomenia krčka alebo tela drieku v mieste spojenia s krčkom. V našej práci uvádzame päť prípadov zlomeniny implantátu.

Kľúčové slová: totálna endoprotéza bedrového kĺbu, modulárny implantát, komplikácie, zlyhanie modulárneho implantátu

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Slovenská chirurgia. Objednať časopis

Mechanical failure of modular femoral stem in total hip arthroplasty

Total hip arthroplasty with modular primary implants provides possibility of peroperative decision and chosen implant can be customised to local anatomical conditions. Their popularity were growing mostly in the last two decades, when besides their utilization in revision systems it began to use them in primary hip arthroplasty more commonly. There is controversal opinion for this use of them today. Majority of departments using modular components in primary hip arthropalsty indicates them in case of altered local anatomical situation. Especially in cases of postdysplastic configuration changes. But there are departments, where they are indicated anad used for operation of all patients. Quality of material is in this kind of implants more important than in monolitic. There is necessity of correct material combination for neck and stem, good implant design and precisious manufacturing. Due this severe demands to manufacturing it was several implants withdrawn of market. It was due neck or stem failure but in some cases due to abrasion and corrosion in connection between neck and stem. In the situation of high-grade implant quality are describing good results. It is for both cemented and uncemented. We have been using three kinds of implants at our department in the last twenty years. Our experiences are quite good globally. But in the case of one implant – AnaNova/AnaNova M II we observed during the long time period more frequent occurrance of implant failure – neck or stem fracture in the region of connection between neck and stem. In our paper we report five cases of implant failure.

Keywords: total hip arthroplasty, modular implants, complications, failure of modular implant