Slovenská chirurgia 3/2014

Liečba gonartrózy intraartikulárnou aplikáciou autológnej plazmy bohatej na trombocyty v porovnaní s kyselinou hyalurónovou a glukokortikoidmi

MUDr. Ahmad Gharaibeh, PhD., MPH, doc. MUDr. Marek Lacko, PhD., MUDr. Štefan Štolfa, PhD., RNDr. Timea Tóthová, PhD., MVDr. Ján Rosocha, PhD., Dr. Ali Abu Lobbad, MUDr. Róbert Čellár, PhD., MPH

Úvod: Gonartróza je najčastejším ochorením u staršej populácie. Táto štúdia porovnáva a analyzuje tri spôsoby liečby gonartrózy na Klinike ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva LF UPJŠ a UN L. Pasteura v Košiciach na Slovensku a v jej ambulanciách po obdobie jedného roka. Metódy: Vykonávali sme randomizovanú dvojitú štúdiu s dvoma kontrolnými skupinami. Celkovo bolo do štúdie zaradených 382 pacientov s gonartrózou 1., 2. alebo 3. stupňa podľa Kellgren a Lawrence stupnice. Jedna skupina pacientov bola liečená troma intraartikulárnymi aplikáciami PRP, druhá skupina pacientov troma injekciami kyseliny hyalurónovej a tretia skupina pacientov jednou intraartikulárnou injekciou glukokortikoidu. Výsledky štúdie boli merané Osteoartróznym indexom (WOMAC), Zmenami globálneho dojmu pacienta (PGIC) a 11-bodovou stupnicou intenzity bolesti (NRS) v priebehu jedného roka. Výsledky: Pri porovnávaní výsledkov medzi skupinami sme zaznamenali signifikantne lepšie výsledky v skupine pacientov s aplikovanou PRP, a to pri hodnotení schémy NRS, ako aj indexu WOMAC a indexu PGIC (p < 0,01). Pri hodnotení koncentrácie trombocytov sme zistili, že priemerná koncentrácia trombocytov v prípravku PRP bola 4,34-násobne vyššia ako koncentrácia trombocytov v periférnej krvi v jednotke objemu. Záver: Liečebná metóda pomocou autológnej plazmy bohatej na krvné doštičky je väčšinou efektívna. PRP liečba je jednoduchá, pomerne nízkonákladová a minimálne invazívna, jej základom je telu vlastný koncentrát bez prísad. Biologický potenciál PRP je pri regenerácii tkanív pozoruhodný, relatívne jednoduchá príprava a aplikácia, bezpečnosť z hľadiska vylúčenia rizika prenosu infekčných ochorení a vzniku alergických reakcií. Intraartikulárne injekcie PRP významne znižujú bolesti a obnovujú funkciu kolenného kĺbu u pacientov s gonartrózou.

Kľúčové slová: liečba gonartrózy, plazma bohatá na krvné doštičky, kyselina hyalurónová, glukokortikoidy, intraartikulárna injekcia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Plasma rich in platelets versus hyaluronic acid and corticosteroids in the treatment of knee osteoarthritis

Background: Knee osteoarthritis is the most frequent disease among elder population. The present study aimed to compare and analyze between three methods of the treatment of knee osteoarthritis at Department of Orthopaedics and Traumatology of Locomotory Apparatus University of P. J. Safarik, Faculty of Medicine and University Hospital of L. Pasteur in Kosice in Slovakia and its outpatient clinics for a period of one year. Methods: We performed a randomized double blind study with two control groups. A total of 382 patients with Grade 1, 2 or 3 osteoarthritis according to Kellgren and Lawrence grading scale were enrolled in the study. One group of patients was treated with three intra-articular application of PRP and the second group of patients with three injections of hyaluronic acid and the third group of patients with one intra articular injection of qlucocorticoid. Outcome measured by the Western Ontario and McMaster Universities (WOMAC) Osteoarthritis Index, Patient´s global impression of change (PGIC) and 11-point pain intensity Numeric Rating Scale (NRS) measured during one year. Results: A comparison of the results between groups was recorded significantly better in the group with PRP applied, and in the evaluation of the scheme of NRS index as well as WOMAC index and PGIC (p < 0,01). The evaluation of the platelet concentration was found that the average concentration of platelets in the PRP preparation was 4,34 times higher than the concentration of platelets in the peripheral blood of the volume. Conclusions: Autologous platelet-rich plasma as an effective, simple, relatively low cost, minimally invasive and safe method in treatment of initial stages of knee osteoarthritis in long term, which is based on the body‘s own concentrate with no additives. Biological potential of PRP in the regeneration of tissues, the relative Easy to prepare and application security in terms of exclusion risk of transmission of infectious diseases and allergic reactions. Intra-articular injections of PRP significantly reduce pain and restore function of the knee joint in patients with knee osteoarthritis. This value is consistent with the literature recommended concentration of platelets in the PRP.

Keywords: knee osteoarthritis treatment, platelet-rich plasma, hyaluronic acid, glucocorticoids, intra-articular injection.