Slovenská chirurgia 1/2013

Larválna terapia a chronické nehojace sa rany

prof. MUDr. Peter Labaš, CSc., MUDr. Marek Čambal, PhD., MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., MUDr. Alexander Škoda, MUDr. Ivan Satko, MUDr. Boris Hrbatý, PhD.

Rôzne druhy hmyzu produkujú široké spektrum biologicky aktívnych látok, vrátane hormónov, obranných látok a jedov. Terapia larvami – pri ktorej sa využívajú najčastejšie larvy muchy bzučivky zelenej (Lucilia sericata) – je dobrým príkladom využitia biomolekúl produkovaných hmyzom na liečenie pacientov trpiacich chronickými nehojacimi sa ranami, ktoré spôsobujú významné zhoršenie kvality života pacienta a jeho okolia, často vedú k septickým komplikáciám či amputáciám končatín. Mnohé klinické štúdie z celého sveta čoraz častejšie popisujú vynikajúce účinky larválnej terapie, ktoré spočívajú hlavne vo vyčistení, v dezinfekcii a urýchlení hojenia chronických nehojacich sa rán. Maggot debridement therapy je úmyselná aplikácia živých, „medicínskych“ muších lariev do rán za účelom debridementu, dezinfekcie a nakoniec zhojenia rany. Larválnu terapiu v jej modernej podobe sme v podmienkach Slovenskej republiky postupne zavádzali do klinickej praxe od roku 2004, pričom dodávka sterilných lariev bola až do polovice roku 2011 zabezpečená bezplatne, v súčasnosti cena lariev pokrýva len časť nákladov potrebných na prevádzku laboratória a predstavuje tak len zlomok ceny bežnej v iných krajinách Európskej únie.

Kľúčové slová: larválna terapia, nehojace sa rany, debridement, cena, biologicky aktívne látky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Maggot therapy and chronic non-healing wounds

Different species of insects produce a wide range of biologically active substances, including hormones, defense substances and poisons. Using the maggot therapy, the most commonly used maggots are the larvae of Lucilia sericata - is a good example of the use of biomolecules produced by insects in the treatment of patients with chronic non-healing wounds, which result in significant deterioration of the patient‘s life and his relatives (surroundings), often lead to septic complications and to limb amputation. Many clinical studies around the world increasingly describe excellent effects of maggot therapy, which consists mainly of cleaning, disinfecting and speeding the healing of chronic non-healing wounds. Maggot debridement therapy is the intentional application of living, „medical“ maggots into the wounds aimed at the debridement, desinfection and eventually wound healing. Maggot (larval) therapy in its modern form in the Slovak Republic has been progressively introduced into clinical practice since 2004, while the supply of sterile maggots (larvae) was until mid-2011 provided free of charge. At present price of maggots covers only a part of the costs necessary for the functioning of the laboratory and thus represents only a small part of current prices in other EU countries.

Keywords: maggot therapy, non-healing wounds, debridement, costs, biologically active substances.