Slovenská chirurgia 3/2014

Krvácanie v chirurgii pečene

MUDr. Mazyar Fani, prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD., MUDr. Blažej Palkoci, MUDr. Ján Janík, PhD., MUDr. Miroslav Pindura, MUDr. Juraj Miklušica

Krvné straty a počet podaných krvných transfúzií sú považované za jeden z hlavných nezávislých predikčných faktorov pooperačnej morbidity a mortality pri resekciách pečene. V súbore 103 pacientov sme pozorovali nepriaznivý vplyv transfúzií na dĺžku hospitalizácie, pooperačnú morbiditu a včasnú mortalitu do 30 dní od operácie. Súbor sme vyhodnotili aj na základe novej klasifikácie pooperačného krvácania po hepatektómii, tak ako ho definuje International Study Group of Liver Surgery (ISGLS). Trendom aj na našom pracovisku je znižovanie peroperačných krvných strát a prísnejšie zvažovanie podania krvných transfúzií po resekciách pečene.

Kľúčové slová: resekcia pečene, krvácanie, transfúzia krvi, pooperačné komplikácie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Bleeding in liver surgery

Blood loss and number of applicated blood transfusions are considered one of the major independent predictor factor of postoperative morbidity and mortality in liver resections. In a group of 103 patients, we observed adverse effects of transfusions on the length of hospitalization, postoperative morbidity and early mortality within 30 days of surgery. Our group of patients was sorted on the basis of the new classification of post-hepatectomy haemorrhage, as defined by the International Study Group of Liver Surgery (ISGLS). A trend in our department is reducing intraoperative blood loss and considering stricter administration of blood transfusions after liver resection.

Keywords: hepatic resection, bleeding, blood transfusion, postoperative complications.